סעיף בוררות במסלול ערעור בזכות

סעיף בוררות במסלול ערעור בזכות נועד לכל אלה המעוניינים בקיום הליך בוררות הכולל אפשרות ערעור. הערעור נועד לאפשר תיקון טעות יסודית ומהותית שנפלה בפסק הבוררות ונוגעת לגופו של הסכסוך, אם נפלה כזו. לכן, פסק הבוררות מנומק. הליך הערעור נערך בפני בורר והוסדר בתיקון לחוק הבוררות, אותו יזמתי עוד בשנת 2004 ואושר בחודש נובמבר 2008 בכנסת כחלק מחוק הבוררות. עם חתימת הצדדים על נוסח הסעיף הבא ופניה לבוררות יבוצעו הפעולות הנ"ל.

 

סעיף בוררות חוזי במסלול ערעור בזכות

(בהתאם לסעיף 21א לחוק הבוררות)

סעיף בוררות במסלול ערעור בזכות נועד לכל אלה המעוניינים בקיום הליך בוררות הכולל אפשרות ערעור. הערעור נועד לאפשר תיקון טעות יסודית ומהותית שנפלה בפסק הבוררות ונוגעת לגופו של הסכסוך, אם נפלה כזו.

 סעיף הבוררות

1.       בכל סכסוך שיתגלע בעניין ביצוע החוזה, הוראותיו, פרשנותו, טענות להפרתו, או כל מחלוקת אחרת בקשר אליו (להלן – "הסכסוך") יקיימו הצדדים, או מי מהם, הליך בוררות בפני הבורר עו"ד רונן סטי.

2.       פסק הבוררות, שניתן בערכאה הראשונה, יהא נתון לזכות ערעור של בעלי הדין בהתאם להוראות סעיף 21 א לחוק הבוררות, התשכ"ח -1968. באין הסכמה אחרת תוך 21 יום ממועד מתן פסק הבוררות, ימונה הבורר שבערעור ע"י ראש לשכת עוה"ד בישראל. מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה, תנאי סף לכשירות הבורר בערעור הנו וותק של 15 שנה לפחות במקצוע עריכת הדין, או מילוי תפקיד שפיטה באחד מבתי המשפט בישראל.

3.       הבורר, הן בערכאה הראשונה והן בערכאת הערעור, ינמק את פסק הבוררות ויהא פטור מן הדין המהותי, סדרי הדין והראיות.

4.       יתר תנאי הסכם הבוררות יהיו בהתאם להסכם לכללי קוד סטי לבוררות, הסכם בוררות במסלול ערעור בזכות, שיהיו בתוקף במועד תחילת הליך הבוררות, אלא אם כן יסכימו הצדדים אחרת.

5.       פסק הבוררות לעניין ההגדרה "פסק בוררות" בחוק יהיה פסק הבוררות בערעור, או פסק הבוררות של הבורר הקודם, אם לא הוגש ערעור, בחלוף המועד להגשתו.

6.       הודיע הבורר בערכאה הראשונה כי אין ביכולתו לקבל את המינוי מכל סיבה שהיא, ימציא לבעלי הדין רשימה של 3 בוררים חלופיים תוך 7 ימים ממועד הודעתו, לבחירתם. לא הסכימו על בורר מתוך רשימת הבוררים שהוצעה – ימונה בורר חלופי, שהנו בעל 15 שנות ותק במקצוע עריכת דין, או שופט בית-משפט לשעבר, על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.

 

 

 

 

דברו איתנו

054-2603000