חקיקה בבוררות

חוק הבוררות, תשכ"ח-1968
חוק הבוררות, תשכ"ח-1968

תקנות סדרי הדין – בוררות
תקנות סדרי-הדין בעניני-בוררות, תשכ"ט – 1968

תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק
אמנת ניו-יורק" – האמנה בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ, שנחתמה בניו יורק, ביום 10 ביוני 1958 ושהיא בת תוקף לגבי ישראל מיום 7 ביוני 1959.

פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט בנושא הצעת חוק הבוררות מיום 16.10.2007
הצעת חוק הבוררות (תיקון- ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006 של חה"כ גדעון סער, חה"כ עמירה דותן. (פ/1865) – הכנה לקריאה ראשונה – דיון

פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת מיום 18.12.2007 בנושא הצעת חוק הבוררות
הצעת חוק הבוררות (תיקון- ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006 של חה"כ גדעון סער, חה"כ עמירה דותן. (פ/1865) – הכנה לקריאה ראשונה – דיון (אם יסתיים הדיון תתקיים הצבעה)

פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת מיום 24.2.2008 בנושא הצעת חוק הבוררות
הצעת חוק הבוררות (תיקון מס" 2) (ערעור על פסק בוררות), התשס"ח-2007 של חה"כ גדעון סער, חה"כ עמירה דותן. (פ/1865) – הכנה לקריאה שניה ושלישית – דיון אם יסתיים הדיון תתקיים

פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת מיום 3.6.2008 בנושא הצעת חוק הבוררות
הצעת חוק הבוררות (תיקון מס" 2) (ערעור על פסק בוררות), התשס"ח-2007 של חה"כ גדעון סער, חה"כ עמירה דותן. (פ/1865) – הכנה לקריאה שניה ושלישית – דיון (אם יסתיים הדיון תתקיים הצבעה)

פרוטוקול ישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת מיום 29.10.2008 בנושא הצעת חוק הבוררות
הצעת חוק הבוררות (תיקון מס" 2) (ערעור על פסק בוררות), התשס"ח-2007 של חה"כ גדעון סער, חה"כ עמירה דותן. (פ/1865) – הכנה לקריאה שניה ושלישית – דיון

הצעת חוק בתי המשפט (בוררות חובה) (הוראת שעה), התשע"א-2011
הצעת חוק זו באה על רקע מצב דברים מוקשה זה ובהתאם מבקשת היא להביא להקלה בו. זאת, באמצעות הנהגת בוררות חובה בסוגי תביעות אזרחיות המוגשות לבתי משפט השלום תוך תיקונו לצורך כך של חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט).

הצעת חוק הצעת חוק הבוררות (תיקון – בוררות חובה בתובענה כספית), התשע”א–2011
מטרת הצעת חוק זה הינה לייעל ולקצר את משך הדיונים בתובענות העוסקות תובענות לפיצויים בשל נזק שנגרם לנכס עקב ליקויים בבנייה, ותובענות לפיצויים בשל נזק שנגרם לרכוש עקב תאונת דרכים, באמצעות הפניית תובענות בתחומים אלה להליך של בוררות חובה.

חוק הבוררות באנגלית
THE ARBITRATION LAW 1968