תקנות סדרי הדין – בוררות

תקנות סדרי-הדין בעניני-בוררות, תשכ"ט - 1968

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי-המשפט, תשי"ז - 1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

1. פרשנות

בתקנות אלה - "החוק" - חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968;

"תקנות סדר הדין האזרחי" - תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג- 1968;

שאר המונחים שבתקנות אלה משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק ובתקנות סדר הדין האזרחי, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

2. תחולת סדר הדין האזרחי

תקנות סדר הדין האזרחי יחולו על סדרי הדין בבית-המשפט בעניני- בוררות, במידה שאין בתקנות אלה הוראות אחרות.

3. מקום השיפוט (תיקון: תשמ"ב)

(א) בקשה לפי החוק, למעט בקשה לעיכוב הליכים, תוגש לבית- המשפט של אחד המקומות האלה:

  1. מקום-מגוריו או מקום-עסקו של המשיב או של אחד המשיבים;
  2. המקום שבו התנהלה הבוררות או נועדה להתנהל בו;
  3. המקום שבו אירע המעשה שעליו מוסבה הבוררות;
  4. בית-המשפט שעליו הסכימו בעלי-הדין בבוררות.

(ב) בקשה כאמור בסעיף קטן (א) שבסמכות השיפוט של בית משפט בישראל, ואין מקום שיפוט המתאים לה לפי תקנות אלה או לפי כל דין אחר, יכול שתוגש לבית משפט בירושלים שבסמכותו הענינית לדון בה, אולם רשאי בית המשפט בירושלים להורות הוראה אחרת, אם ראה שלפי נסיבות הענין יהיה הדיון בבית משפט אחר נוח יותר לבעלי הדין.

4. סדר הדין לבקשות

בקשה לפי החוק, שלא נקבע לה בתקנות אלה סדר-דין אחר, תוגש בדרך המרצה.

5. בקשה לעיכוב הליכים

בקשה לעיכוב הליכים לפי סעיפים 5(ב) או 6 לחוק תוגש לבית- המשפט שבו הוגשה התובענה; לא נכללה הבקשה בכתב ההגנה, תוגש בדרך המרצה ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת.

6. הזמנת עדים

בקשה להזמנת עד על ידי בית-המשפט תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת, ויכול שהיא תידון על פי צד אחד.

7. אבעיה

אבעיה תהא ערוכה כאמור בתקנה 321 לתקנות סדר הדין האזרחי;

הבורר יחתום עליה והיא תוגש לבית-המשפט בצירוף מספר עותקים כמספר המשיבים.

8. בקשה לאישור פסק הבוררות

בעל-דין הרוצה באישור פסק-בוררות על ידי בית-המשפט, יגיש בקשה על כך בצורת הודעה, ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת, ויצרף עותק של פסק-הבוררות חתום על ידי הבורר ומספר העתקים נוספים כמספר המשיבים לשם המצאה לכל משיב.

9. בקשה לביטול הפסק

בקשה לבטל פסק-בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר תוגש בדרך המרצה; הבקשה תפרט את העילה מבין העילות המנויות בסעיף 24 לחוק שעליה מסתמכת הבקשה והיא תהא מלווה בתצהיר לאימות העובדות הכלולות בה.

10. אישור הפסק (תיקון: תשמ"ה)

המשיב רשאי להתנגד לאישור פסק-בוררות בדרך בקשה לביטולו, תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לו ההודעה האמורה בתקנה 8, ובלבד שלא יאחר מן המועד הקבוע בסעיף 27 לחוק; לא התנגד כאמור, יאשר בית-המשפט או הרשם את הפסק ואין צורך לשמוע את בעלי- הדין.

11. תחילה

תחילתן של תקנות אלה היא ביום תחילתו של החוק; תקנות אלה לא יחולו על בוררות כאמור בסיפא לסעיף 41 לחוק.

12. ביטולים

בתקנות סדר הדין האזרחי, תקנות 326 עד 329 וטופס 31 שבתוספת הראשונה - בטלים.

ת ו ס פ ת (תיקון: תשמ"ז)

 

הודעה על בקשה בדרך המרצה - עיכוב הליכים

טופס 1 (תקנה 5)

בבית המשפט _______________ ב- ________________________

------- נגד -------

אל: ______________

דע כי ביום ________ בשעה ________ או בסמוך לאחריה יתבקש בית-המשפט לצוות על עיכוב הליכים בתביעה שבינך

לבין ________ בתיק _______, הואיל וענין התביעה נמסר להכרעת בורר, וכי הוצאות בקשה זו יהיו __________.

תאריך __________ חתימה ______________

 

בקשה להזמנת עד לבוררות

טופס 2 (תקנה 6)

בבית-המשפט המחוזי _____________ בענין הבוררות שבין ______________ בית-המשפט מתבקש לצוות על הזמנת

העדים המנויים להלן לפני הבורר ______________ ליום ________ בשעה ________ במקום __________ ולכל

ישיבה נדחית.

ואלה העדים:

1. __________ 2. __________ נימוקי הבקשה כמפורט בתצהיר הר"ב.

תאריך __________ חתימה ______________

 

הודעה על בקשה לאישור פסק-בוררות

טופס 3 (תקנה 8)

בית-המשפט המחוזי ______________

 

הודעה בדבר אישור פסק-בוררות

המבקש _____________ נגד ________________ המשיב  אל ______________ המשיב.

דע כי המבקש הגיש לבית-משפט זה עותק של פסק-בוררות, שהעתק ממנו מצורף כאן, על מנת שבית-המשפט יאשר את הפסק בהתאם לסעיף 23 לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968. אם לא הגשת בקשה לביטול הפסק על סמך אחת העילות האמורות בסעיף 24 לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968, וזאת תוך חמישה עשר ימים מיום המצאת הודעה זו לידיך או תוך המועד האמור בסעיף 27 לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968, הכל לפי התאריך המוקדם יותר, יהא בית-המשפט רשאי לאשר את הפסק בלי לשמוע אותך.

תאריך __________ חתימה ______________

תשומת-לבך מופנית להוראות הבאות:

 

חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968

23. אישור פסק בוררות

(א) בית-המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין, לאשר פסק-בוררות;

אושר הפסק-דינו לכל דבר, פרט לערעור, כדין פסק-דין של בית- המשפט.

(ב) לא ייזקק בית-המשפט להתנגדות לאישור פסק-בוררות אלא בדרך בקשה לביטולו.

27. המועד לבקשת ביטול

(א) לא ייזקק בית-המשפט לבקשת ביטול שהוגשה כעבור ארבעים וחמישה יום מיום מתן הפסק, אם ניתן בפני המבקש, או מהיום שנמסר למבקש, על ידי הבורר או על ידי בעל-דין, העתק הפסק, אם ניתן שלא בפניו; בית-המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה, אף אם כבר עברה, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובכל מקרה שהוגשה בקשה לאישור של פסק בוררות-חוץ.

(ב) היתה פנייה לבורר לפי סעיף 22, תתחיל התקופה של ארבעים וחמישה יום מהיום שהבורר החליט או צריך היה להחליט בפנייה; ובבקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף 24(10) - מהיום שנתגלו העובדות המשמשות יסוד לבקשה.

(ג) לא ייזקק בית-המשפט לבקשת ביטול שהוגשה אחרי שפסק- הבוררות אושר.

(ד) המועדים האמורים בסעיף-קטן (א) לא יחולו על בקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף 24(1) והוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על בקשת ביטול על-פי העילה האמורה בסעיף 24(10).

 

תקנות סדרי הדין בעניני בוררות, תשכ"ט - 1968:

10. אישור הפסק

המשיב רשאי להתנגד לאישור פסק-בוררות בדרך בקשה לביטולו, תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לו ההודעה האמורה בתקנה 8, ובלבד שלא יאחר מן המועד הקבוע בסעיף 27 לחוק; לא התנגד כאמור, יאשר בית-המשפט או הרשם את הפסק ואין צורך לשמוע את בעלי- הדין.

______________________________

ק"ת תשכ"ט, 556; תשמ"ב, 970; תשמ"ה, 1212; תשמ"ז, 1070

 

דברו איתנו

054-2603000