תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק

תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), התשל"ח-19781

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, סעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.בתקנות אלה, "אמנת ניו-יורק" - האמנה בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ, שנחתמה בניו יורק, ביום 10 ביוני 1958 ושהיא בת תוקף לגבי ישראל מיום 7 ביוני 1959.

מטרה ופירוש

2.תקנות אלה באות לביצוע אמנת ניו יורק ויפורשו אתה כאחד.

בקשה לאישור פסק בוררות חוץ(תיקון התשמ"ז)

3.(א)בעל דין המבקש מבית המשפט לאשר פסק בוררות חוץ יצרף לבקשתו -

(1)פסק הבוררות המקורי שאומת בהתאם לדין ישראל או העתק מאושר ממנו;

(2)הסכם הבוררות המקורי או העתק ממנו שאושר על פי דין ישראל.

(ב)מסמך כאמור בתקנת משנה (א) שלא נערך בשפה עברית, הערבית, האנגלית או הצרפתית ילווה בתרגום לאחת משפות אלה; התרגום יאושר על ידי מי שרשאי לאמת תרגומים על פי דין ישראל או על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי של המדינה שבשפתה נערך המסמך.

סייגים לאישור פסק בוררות חוץ

4.הוגשה בקשה לביטול פסק או להתלייתו לרשות מוסמכת של המקום שבו הוא ניתן או שלפי דינו הוא ניתן, רשאי בית המשפט לדחות את ההליכים למועד אחר, וכן רשאי הוא על פי בקשת בעל הדין המבקש אישור הפסק, לצוות על בעל הדין השני להמציא ערובה מתאימה.

תחולת סדרי הדין בעניני בוררות

5.תקנות סדר הדין בעניני בוררות, התשכ"ט-1968, יחולו על עיכוב הליכים ועל אישור פסקי בוררות בהתאם לאמנת ניו-יורק במידה שאין בתקנות אלה הוראה אחרת, ובשינויים המחוייבים.

סייג לתחולה

6.תקנות אלה לא יחולו במידה שחלה לגבי הבוררות הנדונה אמנה בין-לאומית אחרת, מלבד אמנת ניו יורק, שישראל צד לה.

תחילה

7.תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן.

השם

8.לתקנות אלה ייקרא "תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), התשל"ח-1978".

י"א בתמוז התשל"ח (16 ביולי 1978)

...........
שר המשפטים


1.ק"ת 3878, התשל"ח (6.8.1978), עמ' 1894.

תיקון:ק"ת 5029, התשמ"ז (10.5.1987), עמ' 909.

 

דברו איתנו

054-2603000