ערכת עזר לעורך הדין

גישורית שמה דגש רב על הבאת מידע חיוני בפני עורך-הדין השוקל יחד עם לקוחו את עצם הפניה להליך הגישור באמצעות טבלאות המפרטות את הקריטריונים להתאמת מקרה להליך גישור וקריטריונים לבחירת מגשר מתאים. כמו-כן מרכזת גישורית מידע חשוב בעת הכנת הלקוח בהליך הגישור, הכנה אשר לעיתים מכריעה את הפקת התועלת מן הגישור לצדדים.

 

   ערכת ההשתתפות בהליך הגישור גישור

 

בעניין _________________________________

_____________________________________

ובעניין   ________________________________

_____________________________________

תיק גישור מס' ________ת.א  ________________

בית משפט______________________________

שם המגשר______________________________

 

                               שלב 1 – הכנה להליך הגישורפרטי המקרה, הצדדים ותיאום ישיבת גישור*

 1. פרטי הצדדים

1.1 צד א'

שם ___________________ מען _____________________________.

טלפון _______________________ פקסימיליה  __________________.

דואר אלקטרוני  ___________________________________________.

1.2 צד ב'

שם ___________________ מען    ___________________________.

טלפון _______________________ פקסימיליה __________________.

דואר אלקטרוני ___________________________________________.

 

 1. פרטי באי-כוחם של הצדדים

2.1 ב"כ צד א'

שם ___________________ מען _____________________________.

טלפון _______________________ פקסימיליה  __________________.

דואר אלקטרוני  ___________________________________________.

2.2 ב"כ צד ב'

שם ___________________ מען  ____________________________.

טלפון _______________________ פקסימיליה __________________.

דואר אלקטרוני ___________________________________________.

 1. פרטי המגשר

שם ___________________ מען _____________________________.

טלפון _______________________פקסימיליה   __________________.

דואר אלקטרוני  ___________________________________________.

 1. מועדי ישיבות הגישור

ישיבה מס' 1 - מועד ________________________________ שעה_______________.

ישיבה מס' 2 - מועד ________________________________ שעה_______________.

ישיבה מס' 3 - מועד ________________________________ שעה  ______________.

ישיבה מס' 4 – מועד ________________________________שעה  ______________.

* יש לשקול טרם פניה להליך הגישור את מידת התאמת התיק להליך הגישור, לבחור את המגשר המתאים ולהכין את הלקוח בשיחה מקדימה להליך הגישור.

דרך גישור להסכם – 10 שלבי הליך הגישור

מנקודת מבט משפטית

שלב 1 - הכנה להליך הגישור

שלב 2 - פתיחת הליך הגישור

שלב 3 - הצגת נקודות הראות של הצדדים

שלב 4 - זיהוי נושאי הגישור ועריכת סדר יום

שלב 5 - זיהוי האינטרסים והגדרתם

שלב 6 - יצירת אופציות

שלב 7 - הערכת החלופות

שלב 8 - בחירת אופציות

שלב 9 - יצירת הסכמה

שלב 10 - עריכת הסדר גישור

שלב 2 – פתיחת הליך הגישור

נושאים לדיון בפתיחת הליך הגישור עם המגשר

היכרות

הבנת מהות הליך הגישור

(הגדרה כללית, תוצאות ההליך, רצוניות)

כללי ניהול הליך הגישור

(סוגי הישיבות, רשימות)

כללי החיסיון וסודיות

ייעוץ משפטי

תשלום הוצאות ושכר טרחת המגשר

חתימה על הסכם בין בעלי הדין והמגשר


                                      שלב 3 - הצגת נקודות הראות של הצדדים

סיכום כללי של נקודות הראות של הצדדים האחרים

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

השלמות משפטיות של ב"כ הצדדים האחרים

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                               שלב 4 - זיהוי נושאי הגישור ועריכת סדר הדיון בהם

סיכום נושאי הגישור לפי סדר הדיון בהם בהליך הגישור

נושא מס' 1

__________________________________________________________________________________________

נושא מס' 2

__________________________________________________________________________________________

נושא מס' 3

__________________________________________________________________________________________

נושא מס' 4

__________________________________________________________________________________________

נושא מס' 5

__________________________________________________________________________________________

הצעות גישורית

× נושא הגישור מייצגים את העניינים המרכזיים לדיון וליבון במסגרת הליך הגישור.

× מטרתם העיקרית - יצירת מסגרת וגבולות של המחלוקות ויתר העניינים בגישור.

× ניסוח יעיל יהיה בדרך-כלל כללי אשר מאפשר לשני הצדדים ניהול שיחה עניינית,

לדוגמה, ליקויי הבניה ופירוטם להבדיל מהפרת ההסכם של הקבלן ביחס לרוכשי הדירות.

× מיקוד הנושאים החשובים ביותר למרשך עשויה להניב תוצאות טובות בעתיד

המשא-ומתן עבורו.

שלב 5 – זיהוי האינטרסים והגדרתם

טבלת האינטרסים בגישור

אינטרסים של צד ב'אינטרסים של צד א'
  
  
  
  
  
  
  

האינטרסים הם הצרכים, המטרות, החששות או הפחדים של כל אחד מן הצדדים

הבחנה בין אינטרסים מוחשיים ובלתי מוחשיים

- אינטרסים מוחשיים מבטאים בדרך-כלל צורך גשמי, כגון: קבלת תשלום כספי, הטבות שכר וכיוצא באלה.

- אינטרסים בלתי מוחשיים נובעים מצורך רוחני ובלתי גשמי, כגון: החשש מתקדים, שמירת שם טוב, אופציה לעריכת עסקאות בעתיד וכיוצא באלו.

מתן מענה לאינטרסים לפי סדר חשיבותם

- במסגרת הגישור קיימת חשיבות עליונה לזיהוי הצרכים החשובים ביותר של מרשך וכן של הצד השני ומציאת מענה מתאים להם.

- "אי אפשר לחתוך את העוגה ולהשאיר אותה שלמה" אך ניתן למצוא פתרון שישקף את מה שחשוב למרשך באמצעות זיהוי האינטרסים המוחשיים והבלתי מוחשיים שלו.

- ניתן לברר את האינטרסים בישיבה נפרדת שלך עם מרשך יחד עם המגשר.


                                             שלב 6 - יצירת אופציות בגישור

גישורית

יצירת האופציות מחייבת הבנה (ולעיתים גם וידוא) של המקורות/המשאבים העומדים לרשות הצדדים לשם כך. על בסיס הבנה זו יש ליצור אופציות המבוססות על אמות מידה אובייקטיביות.

המקורות העומדים לרשות הצדדים לצורך גיבוש הסדר גישור

התרשם מתחומי העיסוק של הצדדים מהם המקורות העומדים לרשות מרשך והצד השני ובמידת הצורך ברר הדבר עימם. דוגמאות למקורות/משאבים מסוגים שונים:

 • מקורות כספיים נזילים
 • מקורות מימון
 • כוח-אדם
 • שירותים ייחודים
 • מקורות אחרים להסדר


רשימת אמות מידה אובייקטיביות בגישור

אמות מידה אובייקטיביות הינן הערכים הבלתי תלויים עליהם מבססים הצדדים בסיועו של המגשר את אופציות הגישור.

יישום אמות מידה אובייקטיביות מהוות את אחד הגורמים החשובים ביותר להצלחת הליך הגישור והוא ייערך בהתאם להיקף המשאבים העומדים לרשות הצדדים אשר נסקרו קודם לכן.

 1. _________________________________________________________________.
 2. _________________________________________________________________.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

דוגמאות לאמות מידה אובייקטיביות בגישור

 1. הוראות ההסכם בין הצדדים.
 2. חוות-דעת מומחה.
 3. המצב המשפטי – הסיכויים והסיכונים בחלופות השיפוט.
 4. הערכה משפטית חיצונית (E.N.E)
 5. הוצאות ונזקים בעין בהווה.
 6. הוצאות ונזקים צפויים לעין בעתיד.
 7. מבחן ההצלחה בעתיד.
 8. הנוהג המקובל ליישוב המחלוקת בענף המסוים.


טבלת האופציות

עם סיום שלב יצירת האופציות יש לסכם את האופציות המוסכמות ולפרט את הצעות הצדדים ביחס למחלוקות שנשארו בטבלה.

אופציות מוסכמות בין הצדדים
 
 
 
אופציות אשר מוצעות על ידי צדדים אחריםאופציות המוצעות על ידך
  
  
  
  
  

שלב 7 – הערכת החלופות רשימת חלופות מרשך בגישור במידה ולא ייערך הסדר גישור ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ניסוח החלופה הטובה ביותר של מרשך מחוץ לשולחן הגישור

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

חלופות צד ב'

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ניסוח החלופה הטובה ביותר של צד ב' מחוץ לשולחן הגישור

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ציר החלופות - סיכום

 

חט"ב א' חט"ב ב'

(החלופה הטובה ביותר)


                                                    שלב 8 - בחירת אופציות

גישורית

מבין האופצית השונות שעלו החלט מהו המסלול הפתרון הנבחר לדיון בשני מישורים:

 1. מסלול הפתרון הנבחר (כספית, התקשרות חדשה, שינוי תנאי התקשרות קודמת, מינוי מומחה מכריע וכיוצא באלו).
 2. ההצעות הקרובות ביותר שלך ושל הצד השני על פני המסלול הנבחר/נתיב ההסכמה.

לעיתים מסלול הפתרון הנבחר הוא אחד ולכן אין צורך בבחירת נתיב ההסכמה אך יחד עם זאת ככל שיש אופציות מסוגים שונים כך גדלים הסיכויים ל"הגדלת העוגה".

בשלב זה ממוקדים למעשה הפערים המחייבים גישור לקראת הסכמה. לעתים, משלב זה ואילך נערכת יותר עבודת פישור, היינו, גישור על פני הפערים על בסיס פשרה ופחות גישור.

מודעות לכך חשובה בעת ניהול משא-ומתן עד לסיום העניין בדרך של הסכמה.

רצוי לערוך הערכה של הויתורים הכדאיים ביחס לחלופות האפשריות לקראת המשך ניהול המשא-ומתן.

תיאור המסלול הנבחר להמשך בגישור והסכמות הצדדים

 
 
 
הצעת צד ב' ביחס למסלול הנבחרהצעת מרשך ביחס למסלול הנבחר
  
  
  

                                                       שלב 9 - יצירת הסכמה

סיכום הפער בין הצדדים הנדרש לגישור לשם יצירת הסכמה

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

סיכום קירוב פערים בסיועו של המגשר

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

פרטי הצעת המגשר (אם ניתנה)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

מועד למתן תשובה להצעת המגשר _________________________________________ _

שלב 10 – עריכת הסדר הגישור

סוגי הסדרי גישור

- הסדר גישור מלא וסופי – הסדר המסיים את כל המחלוקות בין הצדדים שהובאו להליך הגישור.

- הסדר ביניים בגישור – הסדר המהווה תחנת ביניים בדרך להסדר גישור מלא וסופי. במקרים מתאימים ניתן לתת תוקף של החלטה להסדר מסוג זה.

- הסדר גישור מותנה – הסדר גישור מלא, ביניים או חלקי אשר כניסתו לתוקף מותנה בתנאים מסוימים.

- הסדר גישור חלקי – הסדר גישור הפותר באופן מלא חלק מן המחלוקות; החלק האחר יועבר בדרך-כלל להכרעת צד שלישי.

פורמט לניסוח הסדר גישור (בקשה והסדר גישור מצורף)

שם הערכאה (בימ"ש/בי"ד/אחר) מס' תיק

אזור

בקשה בהסכמה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור

הודעה משותפת של הצדדים על הגעתם להסדר גישור המצ"ב ובקשה ליתן לו תוקף של פסק דין בהתאם לסעיף 79ג לחוק בתי המשפט ותקנות בתי המשפט (פישור), התשנ"ג – 1993.

חתימת הבקשה על-ידי הצדדים.

הסדר גישור

שנערך ביום _________ לחודש ________ שנת __________

בין: שם צד א'

לבין: שם צד ב'

סעיפי ההסדר, ובעיקר:

– זהות הצדדים

– פסקת מבוא

– עריכת התחייבויות הצדדים

– סופיות – מיצוי נושאי הגישור

– אי מתן ייעוץ משפטי או אחר על-ידי המגשר

– החזר אגרת בית משפט

– מתן תוקף של פסק-דין להסדר הגישור (לא הכרחי)

– חתימת ההסדר על-ידי הצדדים.

– חתימת קיום על-ידי המגשר/ים.

המגשר ו/או מרכז/משרד הגישור מודיעים לבית המשפט על הסדר הגישור ועל בקשת הצדדים ליתן לו תוקף של פסק-דין והוא מבקש את אישורו של בית המשפט לבקשתם.

הפסקת הליך הגישור

גישורית

רשות כל צד להפסיק את הליך הגישור

לפי תקנה 8 לתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג 1993 כל צד רשאי להפסיק את הליך הגישור בכל עת ולבקש את חידוש ההליכים בבית המשפט, לאחר שמסר על כך הודעה בכתב, לבעלי הדין האחרים ולמגשר.

 1. על המגשר להודיע על ההחלטה לבית המשפט ללא חוו"ד או נימוקים אלא כאמור בסעיף 5 (ח) לתקנות.
 2. ההליכים המשפטיים יחודשו בפני בית המשפט הממנה.

רשימת העילות על פיהן רשאי המגשר להחליט על הפסקת הליך הגישור לפיתקנה 8 לתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג - 1993

(1) הענין אינו מתאים, לדעתו, לפישור;

(2) בעלי הדין או מי מהם אינם נוהגים בהגינות או בתום לב, או אינם משתפים פעולה עמו:

(3) בעלי הדין או מי מהם אינם מגלים את המידע הדרוש לקיום הגישור;

(4) אין לדעתו סיכוי סביר שבעלי הדין יגיעו להסדר גישור;

(4א) הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי חוקי, בלתי מוסרי או סותר את תקנת הציבור.

(5) הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי הוגן בעליל;

(6) הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו אינו מתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך;

(7) כתוצאה מהסדר הגישור עלול להיגרם נזק של ממש לצד שלישי;

(8) בעלי הדין אינם משלמים את שכר טרחתו או הוצאותיו בעין.

 

דברו איתנו

054-2603000