ערכת עזר למגשר

גישור בעניין   __________________________

____________________________________

ובעניין  _______________________________

____________________________________

 

תיק גישור מס' __________ת.א _____________

בית משפט  ___________________________

שם המגשר ___________________________

 

שלב 1 - פרטי המקרה, הצדדים ותיאום ישיבת גישור

 

1. מקור התיק

1.1 תיק משרד מס' _________ת.א _________ בית משפט _______________.

שם כב' השופט/ת המפנה ___________שם מנהל המנ"ת __________________.

טל'________________________פקסימיליה _______________________.

 

2. פרטי הצדדים

2.1 צד א'

שם ___________________ מען _______________________________.

טלפון _______________________  פקסימיליה ____________________.

דואר אלקטרוני  _____________________________________________.

2.2 צד ב'

שם ___________________ מען  ______________________________.

טלפון _______________________ פקסימיליה ____________________.

דואר אלקטרוני _____________________________________________.

 

3. פרטי באי-כוחם של הצדדים

3.1 ב"כ צד א'

שם ___________________ מען ______________________________.

טלפון _______________________ פקסימיליה  ___________________.

דואר אלקטרוני  ____________________________________________.

3.2 ב"כ צד ב'

שם ___________________ מען  _____________________________.

טלפון _______________________ פקסימיליה ___________________.

דואר אלקטרוני ____________________________________________.

 

4. מועדי ישיבות הגישור

ישיבה מס' 1 - מועד _______________________________ שעה ________________.

ישיבה מס' 2 - מועד _______________________________ שעה ________________.

ישיבה מס' 3 - מועד _______________________________ שעה ________________.

ישיבה מס' 4 - מועד _______________________________ שעה ________________.

 

דרך גישור להסכם – 10 שלבי הליך הגישור

שלב 1 - הכנה להליך הגישור

שלב 2 - פתיחת הליך הגישור

שלב 3 - הצגת נקודות הראות של הצדדים

שלב 4 - זיהוי נושאי הגישור ועריכת סדר יום

שלב 5 - זיהוי האינטרסים והגדרתם

שלב 6 - יצירת אופציות

שלב 7 - הערכת החלופות

שלב 8 - בחירת אופציות

שלב 9 - יצירת הסכמה

שלב 10 - עריכת הסדר גישור

שלב 2 – פתיחת הליך הגישור

 

נושאים לדיון בפתיחת הליך הגישור

היכרות עם הצדדים ובאי כוחם

הגדרת הליך הגישור

(הגדרה כללית, תוצאות ההליך, רצוניות)

כללי ניהול הליך הגישור

(סוגי הישיבות, רשימות)

כללי סודיות

ייעוץ משפטי

תשלום

שאלות

חתימה על הסכם בין בעלי הדין והמגשר
ההסכם המצוי בין בעלי דין והמגשר

לפי תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג - 1993

1. בעלי הדין מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.

2. בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל-פה, ולא להזמינו להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.

3. בעלי הדין מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים שנערכו במסגרת הליך הגישור ולצרכיו בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין.

4. בעלי הדין זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.

5. בעלי הדין מתחייבים לחתום על הסדר הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה שבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק-דין.

6. בעלי הדין מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף לסעיף 7 להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור.

7. המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לבעלי הדין להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.

8. המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל עניין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור.

9. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין.

10. המגשר ידווח לבית המשפט על עניינים הקשורים בסדרי הגישור, כגון: מועדי ישיבות, השתתפות בהן, דחיות ו/או ביטולים מצד זה או אחר וכן בדבר תוצאות הליך הגישור.

11. בתמורה לעבודת המגשר ישלם כל צד סך של __$ בצירוף מע"מ בשווים בש"ח לפי שער היציג של הדולר ביום התשלום לכל שעת גישור (לפיכך, שכר המגשר לשעה יהא בסך של ___$ לשעה בצירוף מע"מ). שעות העבודה לצורך חישוב השכר יכללו את שעות הישיבות המשותפות והנפרדות עם כל צד והעבודה ביניהן, לרבות לימוד החומר וקשר עם הצדדים או באי כוחם החל ממועד קיום ישיבת הגישור הראשונה. הודעת המגשר על שכר טרחתו ועל ההוצאות בעין במהלך הגישור מחייבת את בעלי הדין.

12. שכר הטרחה ישולם תוך 3 ימים ממועד סיומה של כל ישיבה.

13. הודעה על ביטול/דחיית ישיבה פחות מ – 48 שעות טרם קביעתה תחייב את הצד המודיע בתשלום בסך של עלות של שעת גישור אחת למשרד המגשר.

14. כל אחד מן הצדדים ו/או המגשר רשאי להודיע על הפסקת הליך הגישור.

15. הצדדים יהיו רשאים בהסכמה למנות את המגשר כבורר בכתב במידה והליך הגישור נסתיים ללא הסכם ובכפוף לקבלת הסכמת המגשר לכך.

16. המגשר מתחייב שהוא לא יתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי הדין בכל עניין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדין האחרים.

17. הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:

א. המגשר יקבע בתיאום עם הצדדים את המקום והמועד לכל ישיבה;

ב. המגשר יקבע את סדרי הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין;

ג. המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור; מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין;

ד. המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה בתיאום והסכמת הצדדים מראש.

18. המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור.

חתימות הצדדים:

_________________________ _________________________

למילוי על-ידי הצדדים

מען: _____________________ מען: _____________________

פקס' למשלוח חיוב: __________ פקס' למשלוח חיוב: __________

איש הקשר: _______________ איש הקשר: ________________

______________________ ­­

חתימת המגשר

 

שלב3 - הצגת נקודות הראות של הצדדים

תמצית גישת צד א'

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________מיקוד

 

עיקרי הדברים

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
הצגת נקודות הראות של הצדדים

תמצית גישת צד ב'

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

מיקוד עיקרי הדברים

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

גישורית

× אין לשפוט או לפרש את נקודות הראות, אלא לשקף את המסר של כל צד בנפרד.

× בסיום הצגת נקודות הראות של שני הצדדים יש מקום לאפשר לצד שהציג נקודת ראותו

לראשונה להתייחס בקצרה לדברי הצד השני.

× לאחר סיום שלב נקודות הראות יש לעבור לשלב זיהוי נושאי הגישור; רצוי לערוך הפסקה

קצרה לשם עריכת סיכום כללי של נקודות הראות.


שלב 4 - זיהוי נושאי הגישור ועריכת סדר הדיון בהם

סיכום נושאי הגישור

נושא מס' 1

____________________________________________________________________

נושא מס' 2

____________________________________________________________________

נושא מס' 3

____________________________________________________________________

נושא מס' 4

____________________________________________________________________

נושא מס' 5

___________________________________________________________________

 

גישורית

× נושאי הגישור הינם העניינים המרכזיים אשר יידונו במהלך הגישור ואשר עולים

מהצגת נקודות הראות של הצדדים.

× מטרתם - יצירת מסגרת וגבולות לניהול ההליך ומיקוד הגישור בנקודות מחלוקת

והסכמה.

× יש לנסח את הנושאים באופן כללי ונייטרלי תוך התייחסות במקרים המתאימים לתתי

נושאים. לדוגמה, ליקויי הבניה ופירוטם להבדיל מהפרת ההסכם של הקבלן ביחס לרוכשי

הדירות.

× ניסוח נושאי גישור כללים יותר עשוי לאפשר חשיפת אינטרסים רבים יותר מאשר

בניסוח מצומצם (לדוגמה, מתן תמורה בגין העיכוב באספקת הסחורה במקום פיצוי כספי

בגין העיכוב באספקת הסחורה).


 סדר הדיון בנושאי הגישור

סדר דיון בנושאי הגישור

נושא מס' 1

____________________________________________________________________

נושא מס' 2

____________________________________________________________________

נושא מס' 3

____________________________________________________________________

נושא מס' 4

____________________________________________________________________

נושא מס' 5

___________________________________________________________________

 

גישורית – אפשרויות שונות לעריכת סדר הדיון בנושאי הגישור

× דיון בנושאי הגישור בהתאם לסדר העלאתם (ad hoc).

× תכנית בסיסית פשוטה לניהול הדיון (simple agenda) דיון במחלוקת המרכזית

תחילה.

× דיון בהתאם לסדר חשיבותם של נושאי הגישור (order of importance).

× דיון בשיטת "מן הקל אל הכבד" (less difficult first).

× דיון משולב בחלק מנושאי הגישור (trade off packaging) דיון ממוקד במספר

נושאים בהתאם לנסיבות.


שלב 5 - טבלת האינטרסים בגישור

 

אינטרסים של צד ב'אינטרסים של צד א'
  
  
  
  
  
  
  
  

גישורית אינטרסים בגישור - האינטרסים הם הצרכים, המטרות, החששות או הפחדים של כל אחד מן הצדדים (מקור ההגדרה בספרם של פישר ויורי, סיכום חיובי, כיוונים הוצאה לאור בע"מ, תשמ"ג – 1983, עמ'41 . וראה עו"ד רונן סטי, "דרך גישור להסכם", הוצאת דרכים, תשס"א – 1969, עמ' 69).

 

הבחנה בין אינטרסים מוחשיים ובלתי מוחשיים

× אינטרסים מוחשיים מבטאים בדרך-כלל צורך גשמי, כגון: קיום סעיפי חוזה כספיים,

תיקון ליקויי בניה וכיוצא באלה.

× אינטרסים בלתי מוחשיים נובעים מצורך רוחני ובלתי גשמי, כגון: החשש מתקדים, שמירת

שם טוב, אופציה לעריכת עסקאות בעתיד וכיוצא באלו.

מתן מענה לאינטרסים לפי סדר חשיבותם

× תפקידו של המגשר הנו לסייע לצדדים לנסח את האינטרסים של כל אחד מהם ולמצוא

פתרון אשר יענה על אינטרסים אלו באופן מאוזן ולפי סדר חשיבות יורד.

× יש לזכור כי הצרכים האנושיים הבסיסיים בולטים כאינטרסים חשובים ביותר, כגון:

בטחון, רווחה כלכלית, תחושת שייכות, הכרה והתדמית של הצדדים.

מיומנויות המגשר

× שאל שאלות פתוחות, לדוגמא: איך? מדוע? אנא תאר כיצד...היכן?

× ערוך שיקופים תמציתיים וממוקדים בעיקרי בלבד בדברי הדובר.

× הגדר מחדש reframe) ) על מנת לחשוף את הצרכים מאחורי העמדות.

 

שלב 6 - יצירת אופציות בגישור

גישורית

יצירת האופציות מחייבת הבנה (ולעיתים גם וידוא) של המקורות/המשאבים העומדים לרשות הצדדים ליצירת הפתרונות. על בסיס הבנה זו יש ליצור אופציות המבוססות על אמות מידה אובייקטיביות.

המקורות העומדים לרשות הצדדים לצורך גיבוש הסדר גישור

התרשם מתחומי העיסוק של הצדדים מהם המקורות העומדים לרשות הצדדים ובמידת הצורך ברר הדבר עימם.

· מקורות כספיים נזילים

· מקורות מימון

· כוח-אדם

· שירותים ייחודים

· מוצרים הקשורים למחלוקת

· מוצרים שאינם קשורים למחלוקת

· קשרים עסקיים לצדדים אחרים

· שירותי ייעוץ

· מקורות אחרים להסדר

רשימת אמות מידה אובייקטיביות בגישור

גישורית

אמות מידה אובייקטיביות הינן הערכים הבלתי תלויים עליהם מבססים הצדדים בסיועו של המגשר את אופציות הגישור; הן מסייעות למגשר ולצדדים לגבש הסכם על בסיס רציונלי במקום על בסיס תחרותי.

1. _________________________________________________________________.

2. _________________________________________________________________.

3. _________________________________________________________________.

4. _________________________________________________________________.

5. _________________________________________________________________.

6. _________________________________________________________________.

7. _________________________________________________________________.

 

גישורית - דוגמאות לאמות מידה אובייקטיביות בגישור

1. הוראות ההסכם בין הצדדים.

2. חוות-דעת מומחה.

3. המצב המשפטי הסיכויים והסיכונים בחלופות השיפוט.

4. הערכה משפטית חיצונית (E.N.E)

5. הוצאות ונזקים בעין בהווה.

6. הוצאות ונזקים צפויים לעין בעתיד.

7. מבחן ההצלחה בעתיד.

8. הנוהג המקובל ליישוב המחלוקת בענף המסוים.
כלים ליצירת אופציות בהליך הגישור

 

כלי מס' 1 ליצירת אופציות – סיכום ביניים בשילוב שאילת שאלות פתוחות

אחד הכלים המרכזיים הינו שילוב של סיכום ביניים של הגישור בשלב זה יחד עם שאילת שאלות פתוחה את הצדדים (בישיבות נפרדות או בישיבה משותפת) באופן אשר יוביל לגיבוש אופציות הנותנות מענה לאינטרסים של הצדדים.

דוגמא לשאלה פתוחה משולבת בסיכום ביניים:

"כעת אנו יודעים מהם האינטרסים של כל אחד מכם לפי טבלת האינטרסים (ניתן לפרט). איזה פתרונות עשויים לדעתך / לדעתכם (תלוי אם הישיבה משותפת או נפרדת) לתת מענה לאינטרסים של שניכם, או לפחות לחשובים שבהם?".

 

כלי מס' 2 ליצירת אופציות - שילוב בין אינטרסים בהתאם לסדרי העדיפות (מן החיוני ועד לאינטרסים בעלי חשיבות נמוכה).

המגשר יסווג את האינטרסים (יחד עם הצדדים או על-פי הצעת מגשר ואישורם) לפי רמות עדיפות בהתאם לטבלאות המפורטות. בשלב הבא יתבקש כל אחד מן הצדדים ליצור פתרונות אשר יענו לאינטרסים של שני הצדדים בהתאם לסדרי העדיפות שלהם.

 

1.1 אינטרסים חיוניים

אינטרסים חיוניים של צד ב'אינטרסים חיוניים של צד א'
  
  

 

גישורית

אינטרסים חיוניים הם האינטרסים שהצד המשתתף בהליך הגישור סבור, שמתן מענה להם במסגרת הליך הגישור הוא הכרחי. אי מתן מענה מלא או מענה חלקי לאינטרסים אלה יעודד את אותו צד לפנות לחלופות הקיימות להליך הגישור.

 

1.2 אינטרסים בעלי חשיבות בינונית

אינטרסים בעלי חשיבות בינונית של צד ב'אינטרסים בעלי חשיבות בינונית של צד א'
  
  

 

גישורית

אינטרסים בעלי חשיבות בינונית הם אינטרסים שאינם חיוניים, אך אף על פי כן הם חשובים. הצדדים גמישים יותר ביחס אליהם מאשר התייחסותם לאינטרסים החיוניים.

 

1.3 אינטרסים בעלי חשיבות נמוכה (עד זניחה)

אינטרסים בעלי חשיבות נמוכה של צד ב'אינטרסים בעלי חשיבות נמוכה של צד א'
  
  

 

גישורית

אינטרסים בעלי חשיבות נמוכה עד זניחה הם אינטרסים אשר הצד המחזיק בהם מוכן לוותר מימושם בהליך הגישור, ואין הוא מייחס חשיבות של ממש למציאת מענה הולם להם.

 

כלי מס' 3 ליצירת אופציות - שילוב בין אינטרסים בהתאם לסוגיהם

על המגשר לסווג את האינטרסים של הצדדים לפי 4 סוגים: משותפים, משלימים, בלתי תלויים ומנוגדים בהתאם לטבלאות המפורטות ולהציג הטבלאות לצדדים. עתה, ניתן ליצור אופציות הנותנות מענה לאינטרסים המשותפים, המשלימים והבלתי תלויים וזאת, באמצעות הצגת האינטרסים השייכים לאותה קבוצה בלבד ובקשה מכל אחד מן הצדדים להציע הצעה אשר תתן פתרון לאינטרסים מאותה קבוצה בלבד. לעיתים אף לא יהיה צורך בשאילת כל שאלה מאחר והדבר יהא ברור מאליו. מהלך זה מסייע מאד ביצירת מומנטום חיובי ולא פעם מביא לסיום הגישור; טיפול באינטרסים המנוגדים ייערך בשלבים מתקדמים יותר.

דוגמה מגישור בתחום יחסי ספק - לקוח: "אני מבין כי לשניכם יש אינטרס משותף של חיסכון בזמן ובעלויות. מעבר לכך, צד א' זקוק למכונת חיתוך אלומיניום מתקדמת יותר מזו שסופקה במסגרת ההסכם ביניכם ולצד ב' יש מספר מכונות חיתוך ברמות גבוהות (אינטרסים משלימים). כיצד ניתן לגבש פתרון שיענה על הצרכים של שניכם?".

 

1. אינטרסים משותפים לצדדים

אינטרסים משותפים לצדדים
 
 
 

 

גישורית

אינטרסים משותפים הם אינטרסים בעלי בסיס זהה או דומה ושני הצדדים מעונינים במציאת מענה להם באמצעות הליך הגישור. אינטרסים משותפים מהווים בדרך-כלל בסיס טוב לתחילת בניית אופצית גישור מוסכמת.

 

 

2. אינטרסים משלימים

אינטרסים משלימים של צד ב'אינטרסים משלימים של צד א'
  
  
  

 

גישורית

אינטרסים משלימים הם אינטרסים אשר סיפוקם ההדדי יכול ליצור ערך מוסף ביחס לפתרונות האפשריים במיצוי החלופות שניתן להשיגם בדרך ההכרעה או בפשרה.

איתור אינטרסים משלימים עשוי לגרום למפנה חשוב בהליך הגישור לקראת יצירת הסכם.

 

 

3. אינטרסים בלתי תלויים

אינטרסים בלתי תלויים של צד ב'אינטרסים בלתי תלויים של צד א'
  
  
  

 

גישורית

אינטרסים בלתי תלויים הם אינטרסים אשר המענה לאחד מהם איננו מעלה ואיננו מוריד במידה משמעותית באשר למציאת מענה לאינטרסים של הצדדים האחד לגישור בבחינת "זה נהנה וזה איננו חסר".

דיון באינטרסים בלתי תלויים עשוי להקל על הצדדים להתקדם לקראת הסדר גישור.

 

4. אינטרסים מנוגדים

אינטרסים מנוגדים של צד ב'אינטרסים מנוגדים של צד א'
  
  
  

 

גישורית

אינטרסים מנוגדים הם אינטרסים אשר מענה להם יוצר לכאורה סתירה: מתן מענה לאינטרסים האחד מבטל לכאורה אפשרות מתן מענה לאינטרס האחר.

אינטרסים משותפים, בלתי תלויים ומשלימים עשויים להוביל את הצדדים לקראת פתרונות אפשריים של חלק מנושאי הגישור או כולם, אך אינטרסים מנוגדים ממקדים את המחלוקת בין הצדדים ולכן יש לנקוט באמצעים נוספים ליצירת אופציות ליישוב סכסוכים בשלבי גישור מתקדמים, בעיקר בשלב הערכת החלופות

 

כלי מס' 4 ליצירת אופציות - יצירת אופציות על בסיס יכולות וכישורי הצדדים

גישורית

לא פעם ניתן לשלב בין היכולות והכישורים של כל אחד מן הצדדים לשם יצירת שיתוף פעולה מחודש. לדוגמה, סכסוך בין מוסד הכשרה ובין תלמיד אשר איננו מעוניין בקורס שבחר בו מאחר והחליט לפנות לתחום לימודים אחר. במקרה זה עשוי מוסד הלימודים לספק לתלמיד את הקורס בעצמו או באמצעות קשריו עם מוסדות לימוד נוספים.

 

 

יכולות וכישורים ייחודים לצד ב'יכולות וכישורים ייחודיים לצד א'
  
  
  

 

אופציות המתבססות על השילוב בין היכולות והכישורים של הצדדים

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

טבלת האופציות – סיכום

 

עם סיום שלב יצירת האופציות יש לסכם את האופציות המוסכמות והצעות הצדדים ביחס למחלוקות שנשארו בטבלה.

 

אופציות מוסכמות
 
 
 
 
 
הצעות לאופציות צד ב'הצעות לאופציות צד א'
  
  
  
  
  
  

שלב 7 - הערכת החלופות

 

חלופות צד א'

כללי

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

הסיכויים והסיכונים המשפטיים

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

החלופה הטובה ביותר לגישור של צד א'

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

שאלות ובירורים מטעם המגשר

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

חלופות צד ב'

כללי

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

הסיכויים והסיכונים המשפטיים

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

החלופה הטובה ביותר לגישור של צד ב'

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

שאלות ובירורים מטעם המגשר

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

גישורית

× יש לבחון עם הצדדים ובאי-כוחם את החלופות לגישור מבחינתם, לרבות החלופות

הטובות ביותר. לצורך כך ניתן להעלות אפשרויות שונות ללא מתן חוות דעת בעניין.

× חשוב לבדוק מה הבסיס לחלופות הנטענות שכן ללא בסיס עלול הגישור להיסחף לויכוח

תחרותי בין עמדות.

× חלופות הצדדים מושפעות באופן ישיר מההתפתחויות בהליך הגישור, לדוגמה: הבנת

המסמכים, איכותם של הצדדים כעדים בבית המשפט, חוסנם הכלכלי ועוד גורמים

המעצבים את החלופה שלהם מחוץ להליך הגישור.

× החלופות עשויות לסייע במציאת פתרון מאוזן המבוסס על אמות מידה אובייקטיביות

ביחס לאינטרסים המנוגדים של הצדדים.

 

שלב 8 - בחירת האופציות

גישורית

מבין האופצית השונות שעלו רכז את מסלול הפתרון הנבחר לדיון בשני מישורים:

  1. מסלול הפתרון הנבחר (כספית או התקשרות חדשה או שינוי תנאי התקשרות קודמת או מינוי מומחה מכריע וכיוצא באלו).
  2. ההצעות הקרובות ביותר של שני הצדדים על פני המסלול הנבחר/נתיב ההסכמה.

לעיתים מסלול הפתרון הנבחר הוא אחד ולכן אין צורך בבחירת סוג ההסכמה מבין האפשרויות השונות אך יחד עם זאת ככל שיש סוגים שונים של פתרון כך גדלים הסיכויים ל"הגדלת העוגה". בשלב זה ממוקדים למעשה הפערים המחייבים צעד נוסף לקראת הסכמה. לעתים, משלב זה ואילך נערכת יותר עבודת פישור, היינו, גישור על פני הפערים על בסיס פשרה ופחות גישור.

רצוי לערוך הערכה של הויתורים הכדאיים ביחס לחלופות האפשריות לקראת המשך ניהול המשא-ומתן.

 

 

תיאור המסלול הנבחר להמשך בגישור והסכמות הצדדים

 
 
 
הצעת צד ב' ביחס למסלול הנבחרהצעת צד א' ביחס למסלול הנבחר
  
  


שלב 9 - יצירת הסכמה

 

סיכום הפער בין הצדדים הנדרש לגישור לשם יצירת הסכמה

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

גישורית

לשם סגירת הפער בין הצדדים ניתן לנקוט באחת מן הדרכים הבאות:

· שיחה באשר לבחינת הסיכויים והסיכונים בשלב זה.

· ניסוח הסכמות הצדדים עד לשלב זה לשם חידוש המומנטום.

· בחן את ערכו של הסדר גישור אפשרי ביחס לחלופות הצדדים.

· הצעת מגשר.

· כנס ישיבות משותפות ונפרדות.

תפקידו של המגשר בשלב יצירת ההסכמה הנו לרכך את הנטייה לעבור לניהול משא-ומתן על בסיס עמדות ולסייע לצדדים לצמצם את הפער ביניהם עד לגיבוש הסדר גישור.

אם לא תימצא דרך ליצירת הסכמה מומלץ לאפשר לצדדים לחשוב על כך מספר ימים ולשקול בשנית את האפשרויות הפתוחות בגישור מול החלופות. בהמשך יש לכנס ישיבת גישור אחרונה לצורך קבלת החלטות.

סיומו של שלב יצירת ההסכמה הנו בגיבוש הסכמה בין הצדדים המהווה למעשה הסדר גישור.

הצדדים נמצאים בסיומה של דרך גישור להסכם.

שלב 10 – עריכת הסדר גישור

 

פורמט הסדר גישור (בקשה והסדר גישור מצורף)

שם הערכאה (בימ"ש/בי"ד/אחר) מס' תיק

אזור

בקשה בהסכמה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור

הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הגיעו להסדר גישור המצ"ב ומסומן א' במסגרת הליך גישור אשר נערך במשרד המגשר _________/מרכז הגישור _________.

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על מתן תוקף של פסק דין להסדר הגישור וכן להורות על השבת האגרה לתובע הואיל וההסדר הושג במסגרת הליך גישור.

חתימת הבקשה על-ידי הצדדים והמגשר.


הסדר גישור (דוגמה כללית)

 

 

בבית משפט ה_______________ ת.א __________

בפני כב' השופט/ת ___________

שנערך ביום _________ לחודש _________ שנת ______________

בין: צד א'

באמצעות עוה"ד _________________

מרח' _________________________

טל' __________ פקס. ___________ להלן - "צד א'"

 

לבין: צד ב'

באמצעות עוה"ד ________________

מרח' ________________________

טל' __________ פקס. __________ להלן - "צד ב'"

 

הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הגיעו להסדר גישור בתיק בית משפט מתוך

הבנה וברוח טובה ומבקשים כי יינתן לו תוקף של פסק – דין:

1. הסדר גישור זה מהווה סילוק הדדי סופי ומוחלט של כל טענות הצדדים מכל מין וסוג שהוא בקשר למערכת היחסים ביניהם נשוא כתבי הטענות בתיק בית המשפט וזאת, בכפוף למילוי תנאיו המפורטים להלן.

2. צד ב' ישלם לצד א' סך של _________ ש"ח תוך __ יום מיום מתן תוקף של פסק דין להסדר זה ב - ___ תשלומים חודשיים שווים ורצופים כאשר הראשון שבהם ישולם תוך ___ יום מיום מתן תוקף של פסק דין להסדר זה והתשלומים הבאים אחריו בהתאמה לאותו יום בחודש קלנדרי רצוף.

3. היה וצד ב' לא יפרע את מי מהתשלומים במלואו ו/או במועדו יועמד הסכום לתשלום בפסק דין זה על סך של _______ לפרעון מייד בניכוי התשלומים שנפרעו בפועל ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי דין החל מיום חתימת הסכם זה ועד לתשלום בפועל.

4. איחור של 7 ימים בביצוע התשלומים לא ייחשב הפרה של תנאי הסדר זה.

5. בית המשפט מתבקש להורות על החזר האגרה לידי צד א' הואיל והסדר זה הושג במסגרת הליך הגישור.

6. כל צד ישא בהוצאותיו.

7. בית המשפט מתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסדר זה.

8. הצדדים חתמו על הסדר זה במשרדו של המגשר ____________ לאחר שהבינו את משמעויותיו מאת באי כוחם. כל ייעוץ מקצועי או אחר לא ניתן מאת המגשרים או מי מהם.

 

ולראיה באנו על החתום

____________________                                                                                    _______________________

צד א'                                                                                                                                   צד ב '

 

חתימות קיום המגשר לפי תקנה 9 (א) לתקנות בתי המשפט (פישור), התשנ"ג – 1993

___________________

מגשר

 

הפסקת הליך הגישור

רשות כל צד להפסיק את הליך הגישור

לפי תקנה 8 לתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג – 1993 כל צד רשאי להפסיק את הליך הגישור בכל עת ולבקש את חידוש ההליכים בבית המשפט, לאחר שמסר על כך הודעה בכתב, לבעלי הדין האחרים ולמגשר.

1. על המגשר להודיע על ההחלטה לבית המשפט ללא חוו"ד או נימוקים אלא כאמור בסעיף 5 (ח) לתקנות.

2. ההליכים המשפטיים יחודשו בפני בית המשפט הממנה.

 

סיבות להפסקת הליך הגישור לפי תקנה 8 לתקנות בתי המשפט (גישור)

(1) הענין אינו מתאים, לדעתו, לגישור;

(2) בעלי הדין או מי מהם אינם נוהגים בהגינות או בתום לב, או אינם משתפים פעולה עמו:

(3) בעלי הדין או מי מהם אינם מגלים את המידע הדרוש לקיום הגישור;

(4) אין לדעתו סיכוי סביר שבעלי הדין יגיעו להסדר גישור;

(4א) הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי חוקי, בלתי מוסרי או סותר את תקנת הציבור.

(5) הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי הוגן בעליל;

(6) הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו אינו מתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך;

(7) כתוצאה מהסדר הגישור עלול להיגרם נזק של ממש לצד שלישי;

(8) בעלי הדין אינם משלמים את שכר טרחתו או הוצאותיו בעין.

סיכום ישיבת גישור משותפת

1. ____________________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________________________

 

תזכורות טלפוניות

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

סיכום ישיבת גישור נפרדת עם __________

1. ________________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________________________________________________________

תזכורות טלפוניות

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

סיכום ישיבת גישור

1. ____________________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________________________________________________________

תזכורות טלפוניות

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

סיכום שעות עבודה לחיוב שכר טרחה

תעריף הגישור - ____________________________________________________.

ישיבה מס' 1 - מועד __________מ:__________עד: ___________ סה"כ לחיוב ______.

ישיבה מס' 2 - מועד __________מ:__________עד: ________ __ סה"כ לחיוב  ______.

ישיבה מס' 3 - מועד __________מ:__________עד:__________ _ סה"כ לחיוב ______.

ישיבה מס' 4 - מועד __________מ:__________עד:__________ _ סה"כ לחיוב ______.

 
 

 

דברו איתנו

054-2603000