הצעת חוק בתי המשפט (בוררות חובה) (הוראת שעה), התשע"א-2011

חוק בתי המשפט (תיקון מס'...)(בוררות חובה ) (הוראת שעה ),התשע"א-2011

 

   
הוספת סעיפים 79ב1 עד 79ב211.בחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984[1], (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 79ב יבוא:
  "בוררות חובה79ב1.(א)      נשיא בית משפט שלום או סגנו, רשאי להורות ביחס לתובענה אזרחית שהוגשה לאותו בית משפט, ואשר בסמכותו של אותו בית המשפט, על העברתה לבוררות לפי הוראות חוק זה (להלן – בוררות  חובה).
      (ב)       הוראות סעיף קטן (א), לא יחולו על תובענה שהתקיים בה אחד מאלה:
       (1)       התובענה היא לפיצוי בגין נזק לגוף;
       (2)       התובענה נמצאת בסמכותו הייחודית של בית דין מינהלי, כהגדרתו בחוק בתי דין לענינים מינהליים, התשנ"ב-1992 או שהיא ערר=, ערעור או עתירה על החלטה של רשות, כהגדרתה בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000[2](להלן - חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים);
       (3)       נושא התובענה אינו יכול לשמש נושא להסכמה בין הצדדים, בהתאם לסעיף 3 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968[3] (להלן - חוק הבוררות).
      (ג)       השר רשאי להגביל בצו, את סוגי התובענות עליהן יחול סעיף קטן (א), מעבר להגבלות הקבועות בסעיף קטן (ב).
  שיקולים לעניין העברה לבוררות חובה79ב2.(א)      בהחלטה על העברת תובענה לבוררות חובה ישקלו הנשיא וסגן הנשיא האם התובענה עשויה להתברר ביעילות בבוררות כאמור, בהתחשב בין השאר בכל אלה:
       (1)       מורכבותן של השאלות שבדין או בעובדה המתעוררות בתובענה;
       (2)       מורכבותה הראייתית של התובענה;
       (3)       מספר בעלי הדין בתובענה והאפשרות שתתברר ביחד עם תובענה שכנגד או שתשלח במסגרתה הודעה לצד שלישי.
      (ב)       מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא יורו הנשיא או סגן הנשיא, לפי הענין, על העברת תובענה לבוררות  חובה אם התקיים אחד מאלה:
       (1)       התובענה נוגעת להפעלתה של סמכות על פי דין בידי רשות כהגדרתה בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים;
       (2)       התובענה מעלה שאלה משפטית עקרונית, תקדימית,  בעלת רגישות או שקיימת חשיבות להכרעה  בבית משפט  לגביה;
       (3)       להכרעה בתובענה עשויה להיות השפעה על ציבור רחב או על צד שלישי שאינו צד לתובענה.
  ערעור על  החלטה בעניין בוררות חובה79ב3.החלטה לפי סעיף 79ב1(א) ניתנת לערעור בזכות.
  רשימת בוררים79ב4. (א)     השר ימנה , על פי המלצת הוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 79ב5, רשימה של עורכי דין הכשירים לכהן כבוררים בבוררות חובה (בחוק זה – רשימת הבוררים).
       (ב)      בורר  ייכלל ברשימת הבוררים  לתקופה של חמש שנים או עד הגיעו לגיל 75, לפי המוקדם.
       (ג)      השר רשאי, לפי המלצת הוועדה המייעצת, למנות בורר ביחס לכל סוגי התובענות או ביחס לתובענות בתחום מומחיות אחד או יותר, וכן רשאי הוא למנות בורר ביחס לשטח המדינה כולה או ביחס למחוז שיפוט אחד או יותר.
       (ד)      רשימת הבוררים תפורסם ברשומות.
  הוועדה המייעצת79ב5.(א)      שר המשפטים, יקים ועדה מייעצת שתמליץ לו לעניין קביעת רשימת הבוררים  (להלן- הוועדה המייעצת), וזה הרכבה:
       (1)       שופט בדימוס שימנה השר בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב ראש;
       (2)       משפטן בכיר בשירות המדינה שימנה השר;
       (3)       הממונה על האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים;
       (4)       עורך דין שימנה השר על פי המלצת לשכת עורכי הדין;
       (5)       נציג ארגון , שיקבע השר, אשר נותן ייצוג משפטי ללא תמורה למעוטי יכולת.
      (ב)       הודעה בדבר מינוי הוועדה המייעצת תפורסם ברשומות.
  כשירות לכהונה כבורר בבוררות חובה79ב6.(א)      מי שנתקיימו בו כל אלה, כשיר לכהן כבורר בבוררות חובה:
       (1)       חבר לשכת עורכי הדין שעסק בפועל, ברציפות או לסירוגין, בעריכת דין לא פחות משבע שנים, מהן לפחות שלוש שנים בארץ; ואם מונה ביחס לתובענות בתחום מומחיות מסוים, במשך ארבע שנים   באותו תחום;
       (2)       הוא לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה , מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כבורר בבוררות חובה ובית המשפט לא קבע לגביו כי עבר עבירה כאמור אף שלא הרשיעו בה;
       (3)       הוא לא הורשע בעבירת משמעת לפי כל דין אשר מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כבורר בבוררות חובה;
       (4)       לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בפסקה (2), לרבות קובלנה בעבירת משמעת כאמור בפסקה (3), אשר מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אם יורשע בה או אם יקבע שעבר אותה אף אם לא יורשע בה, לא יהיה ראוי לכהן כבורר בבוררות חובה,  ואם הוגש כתב אישום כאמור, ניתן לגביו פסק דין סופי;
       (5)       הוא אינו פסול דין, לא הוכרז כפושט רגל או  לא מונה לו אפוטרופוס;
       (6)       הוא לא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים בין כהונתו כבורר בבוררות חובה לבין עניין  כספי ממשי או ענין אישי ממשי שלו, תפקיד אחר או עיסוק אחר; ואם נכלל ברשימה לעניין תובענות בתחום מומחיות מסוים או במחוז שיפוט מסוים, הוא לא עלול להימצא במצב תדיר של ניגוד עניינים כאמור בין כהונתו כבורר בבוררות חובה באותן תובענות או באותו מחוז שיפוט ובין עניין אישי שלו כאמור; בפרק זה, "עניין אישי, תפקיד אחר או עיסוק אחר" – לרבות עניין אישי, תפקיד אחר או עיסוק אחר של בן משפחה של הבורר.
      (ב)       השר רשאי לקבוע תנאי כשירות נוספים להכללתו של אדם ברשימת הבוררים שיתייחסו לניסיונו המקצועי או להכשרתו המקצועית.
  פעולות לשם מניעת ניגוד עניינים79ב7.(א)      סברה הוועדה המייעצת כי מי שמבקש לכהן כבורר בבוררות חובה, או מי שמכהן כבורר כאמור, נדרש לבצע פעולות, לשם מניעת ניגוד עניינים כאמור בסעיפים 79ב6(א)6, תמליץ על הפעולות שעליו לבצע והתקופה לביצוען.
      (ב)       המליצה הוועדה המייעצת על פעולות כאמור בסעיף קטן (א), לא ייכלל האדם לגביו ניתנה ההמלצה כאמור ברשימת הבוררים אלא לאחר שהוועדה אישרה כי בוצעו הפעולות שהיה עליו לבצע כאמור; היה האדם כלול ברשימת הבוררים וניתנה לגביו המלצה כאמור בסעיף קטן(א), יתלה השר את רישומו ברשימה, לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין, עד לאישור הוועדה כאמור בסעיף קטן (א).
      (ג)       בורר הרשום ברשימת הבוררים לא יעסיק אדם שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו של אותו אדם או תפקיד הבורר  לבין עניין אישי, תפקיד אחר או עיסוק אחר שלו; התעורר חשד לניגוד עניינים כאמור ידווח על כך המועסק לבורר ללא דיחוי.
      (ד) מי שמבקש להירשם ברשימת הבוררים ידווח לוועדה המייעצת עובר למינוי, אם הוא עלול להימצא במצב תדיר של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים 79ב6(א)6; מי שרשום ברשימת הבוררים יודיע כאמור מייד לאחר שנודע כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור.
  איסור ניגוד עניינים79ב8.(א)      בורר הרשום ברשימת הבוררים לא יטפל בתובענה שהועברה אליו  אם היא עלולה לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כבורר  באותו עניין לבין עניין אישי ממשי  אחר שלו.
      (ב)       התברר לבורר הרשום ברשימת הבוררים  כי תובענה שהועברה להכרעתו עלולה לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של  ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך בכתב לשופט אשר דן בתובענה ויימנע מלטפל באותה תובענה עד לקבלת הנחיות מהשופט כאמור.
      (ג)       נוכח שופט הדן בתובענה , לפי הודעת בורר   כאמור בסעיף קטן (ב) או בדרך אחרת,  כי תובענה שהועברה לבוררות חובה עלולה לגרום לבורר להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, יורה לו על הפסקת הטיפול בתובענה, ורשאי הוא להורות על העברת התובענה לבורר אחר ברשימת הבוררים שידון בה מחדש, או לדון בתובענה מחדש או מהשלב אליו הגיע הבורר.
     

חלופה א'

 

 ייחוד פעולות בורר הרשום ברשימת הבוררים79ב9. (א)     בורר הרשום ברשימת הבוררים לא יבצע, במישרין או בעקיפין, פעולה שיוחדה לעורך דין לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961[4] (להלן – חוק לשכת עורכי הדין).  למעט פעולה שהוא רשאי לבצעה לפי חוק זה או שהוטלה עליו לפי חיקוק אחר, ולא יעסוק בכל עיסוק או תפקיד נוסף פרט לעיסוק לפי פרק זה, אלא אם כן אין העיסוק או התפקיד האחר עלול לגרום לניגוד עניינים עם פעולתו לפי פרק זה, והתקיים אחד מאלה:
       (1)       העיסוק מותר לפי כללים שקבע השר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ;
       (2)       שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, החליט כי הוא רשאי לעסוק בעיסוק זה;
      

(ב)       הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על עורך דין שהוא שותפו של הבורר שנרשם ברשימת הבוררים וגם על עורך דין או מתמחה, המועסק בידי הבורר לצורך ביצוע תפקידו.

 

חלופה ב'

 

    ללא סעיף 79ב9 המוצע.
  מחיקה או התליה מרשימת הבוררים79ב10.(א)      השר יבטל את מינויו של אדם כבורר בבוררות חובה והוא ימחק  מרשימת הבוררים את רישומו של אדם שחדל להתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף 79ב6(א)(1) עד (5), לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין בפני הוועדה המייעצת; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על מי שחדל להתקיים בו התנאי האמור בסעיף 79ב6(א)(6), זולת אם אישרה הוועדה המייעצת כי בוצעו הפעולות שהיה עליו לבצע כאמור בסעיף 79ב7.
      (ב)       השר, על פי המלצת הוועדה המייעצת, רשאי להתלות את מינויו של אדם כבורר בבוררות חובה ואת רישומו ברשימת הבוררים, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין בפני הוועדה המייעצת, בשל אחד מאלה:
       (1)       מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור בסעיף 79ב6(א)(2);
       (2)       הוגשה נגדו קובלנה על עבירת משמעת כאמור בסעיף 79ב6(א)(3);
      (ג)       השר, על פי המלצת הוועדה המייעצת, רשאי למחוק את רישומו של אדם מרשימת הבוררים, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין בפני הוועדה המייעצת, אם סבר שהתקיים אחד מאלה:
       (1)       קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לכהן כבורר בבוררות חובה;
       (2)       הבורר לא מילא את תפקידו כבורר בבוררות חובה כראוי, לרבות בשל אי עמידה במועדים לקיום הבוררות ולסיומה, אי מילוי הוראות סעיף 79ב8, ואי הגשת הצהרה במועד לפי סעיף קטן (ד) או שהועבר מתפקידו בעניין מסוים כאמור  בסעיף 79ב;
       (3)       התנהגותו של הבורר במהלך בוררויות שערך אינה הולמת מי שממלא תפקיד של בורר בבוררות חובה לרבות אי עמידה בכללי האתיקה שקבע השר לעניין בוררים בבוררות חובה.
      (ד)       בורר הרשום ברשימת הבוררים יגיש לוועדה המייעצת, בתום שנה מיום הכללתו ברשימה, ואחת לשנה לאחר מכן כל עוד הוא נכלל ברשימת הבוררים, הצהרה בכתב לעניין הליכים פליליים, לרבות חקירות פליליות שהוא יודע עליהן, או הליכים משמעתיים המתנהלים נגדו, ככל שיש כאלה.
  העברת טיפול לבורר אחר79ב11.(א)      נמחק או הותלה רישומו של בורר  מרשימת הבוררים כאמור בסעיף 79ב10, יורה השופט הדן בתובענה על  העברת העניין לבורר אחר ברשימת הבוררים אשר ידון בתובענה מחדש, או ידון  השופט בתובענה מחדש או מהשלב אליו הגיע הבורר.
      (ב)       נשיא בית המשפט או סגנו שהעביר את התובענה לבוררות חובה רשאי להעביר בורר מתפקידו בעניין מסוים שהועבר אליו בשל אחת העילות המנויות בסעיף 11(1) או (2) לחוק הבוררות, לאחר שנתן לבורר  הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין.
      (ג)       החליט נשיא בית המשפט או סגנו כאמור יעביר העתק החלטתו לוועדה המייעצת.
  מינוי בורר לתובענה79ב12.(א)      הורה נשיא בית משפט השלום או סגנו על בירור תובענה בבוררות  חובה, ימנו בעלי הדין את הבורר מתוך רשימת הבוררים, בתוך 14 ימים מיום שהומצאה להם ההחלטה ויודיעו על כך לשופט הדן בתובענה.
      (ב)       על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאים בעלי הדין, באישור נשיא בית המשפט או סגנו, למנות לבוררות  החובה בורר אחר, ובלבד שמתקיימים בו תנאי הכשירות האמורים בסעיף79ב6(א)(1).
      (ג)       לא מינו  בעלי הדין בורר במועד שנקבע לכך בסעיף קטן (א), ימנה בית המשפט את הבורר  מתוך רשימת הבוררים.
  תחולת הוראות חוק הבוררות על בוררות חובה79ב13.על בוררות  חובה יחולו הוראות  סעיפים: 3, 11, 13 עד 15, 16(א) , 16 (ב), 17, 18, 20, 21, 22 ,23, 29ב(ב), 30, 34, ו- 36 לחוק הבוררות וכן פרטים ח' עד כ' ו-טו' לתוספת הראשונה לחוק הבוררות.
  הדין החל על בוררות חובה79ב14.(א)      בורר ידון בבוררות חובה לפי הדין המהותי ודיני הראיות אולם לא יהיה קשור בסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט אלא אם כן קבעו הצדדים או קבע נשיא בית משפט שלום או סגנו, לפי העניין, בעת העברת התובענה לבוררות חובה אחרת.
      (ב)       פסק בוררות חובה יינתן במועד הקבוע בפרט טו' לתוספת הראשונה לחוק הבוררות.
      (ג)       חלף המועד למתן פסק הבוררות לפי סעיף קטן (ב), ולא נתן הבורר את פסקו יחדל הבורר מלטפל בעניין ויעביר את הראיות והעדויות שהובאו בפניו ואת הפרוטוקולים של ישיבות הבוררות שערך לשופט שדן בתובענה; השופט ידון בתובענה ורשאי הוא להמשיך את הדיון בה מהשלב אליו הגיע הבורר.
  ערעור על פסק בבוררות חובה79ב15.(א)      פסק בוררות חובה ניתן לערעור בפני בית משפט השלום בתוך 45 ימים מיום שניתן; הערעור ידון בפני השופט הדן בתובענה.
      (ב)       לבית המשפט הדן בערעור על פסק בוררות  חובה יהיו נתונות הסמכויות הנתונות לבית משפט הדן לראשונה בתובענה, לרבות שמיעת עדויות והבאת ראיות נוספות, אם הוא סבור שהדבר דרוש לשם בירור הערעור.
      (ג)       הוגש ערעור על פסק בבוררות חובה, יחליט בית המשפט הדן בערעור גם באישור פסק בורר לפי סעיף 23 לחוק הבוררות, ורשאי הוא לאשרו, לא לאשרו או לאשרו בחלקו או בשינויים.
      (ד)       פסק בוררות חובה שלא הוגש עליו ערעור במועד הקבוע בסעיף קטן (א), יובא בפני השופט הדן בתובענה לצורך אישורו; על החלטת בית המשפט לעניין אישור פסק הבורר יחולו הוראות סעיף קטן (ג).
      (ה)      פסק דינו של בית המשפט בערעור על פסק בוררות חובה ניתן לערעור ברשות.
  שכרו של בורר79ב16.(א)      שכרו של הבורר בבוררות חובה יהיה בשיעור שיקבע השר; שכרו של הבורר ישולם בידי הנהלת בתי המשפט, אשר תעביר אליו את סכום האגרה ששולמה בגין הגשת התובענה ויתרתו ישולם מאוצר המדינה.
  החלת הוראות79ב17.(א)      דין בורר בבוררות חובה כדין עובד ציבור לעניין חוק העונשין, התשל"ז-1977[5].
      (ב)       בתום תקופת כהונתו יחולו על הבורר הוראות חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט–1969[6]; ואולם סמכויות הוועדה כהגדרתה בסעיף 11 לחוק האמור כפי שנקבעו בחוק האמור, יהיו נתונות לוועדה המייעצת.
  איסור גילוי מידע79ב18.לא יגלה בורר הרשום ברשימת הבוררים דבר שהגיע לידיעתו במהלך בוררות חובה ואשר לא יכול היה להגיע לידיעתו בדרך אחרת, למעט מידע הכלול בפסק הבורר, למי שאין הוא חייב לגלות לו את הדבר לפי כל דין ולא יעשה בו שימוש לכל מטרה זולת הבוררות.
  עונשין79ב19.(א)      בורר הרשום ברשימת הבוררים המטפל  בעניין שעלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בניגוד להוראות סעיף 79ב8, דינו – מאסר שלוש שנים.
      (ב)       בורר הרשום ברשימת הבוררים הפועל בניגוד להוראות סעיף 79ב18 דינו  - מאסר שנה."
הוספת סעיף 79ד22.אחרי סעיף 79ד1 לחוק העיקרי יבוא:
  תקנות לעניין בוררות  חובה79ד2.(א)      השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין ביצוע הוראות חוק זה בדבר בוררות  חובה, ובין השאר בעניינים אלה:
       (1)       סדרי מינויו של בורר בבירור והכרעה של תובענה מסוימת;
       (2)       סדרי הדיון בבוררות  חובה;
       (3)       כללי אתיקה שיחולו על בורר בבוררות חובה.
      (ב)       תקנות לפי פיסקה (א)(3) טעונות אישורה של ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים3.בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981[7]-
  (1)      בסעיף 13, במקום המילים "ו- (ל)", יבוא – "(ל) ו- (לא)";
  (2)      בתוספת הראשונה, אחרי פרט (ל), יבוא -
   "(לא)שר המשפטים במינוי בורר לפי סעיף 79ב6(א)(2), (3) ו- (4) וכן סעיף 79ב10(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] , התשמ"ד-1984."
תחולה4.חוק זה יחול גם על תובענה אשר הוגשה לבית המשפט לפני תחילתו של חוק זה, ובלבד שעד יום התחילה לא החלו להישמע טענות הצדדים לגופן, לרבות בדיון מקדמי בהליך.
תחילה והוראת שעה5.תחילתו של חוק זה בתום שלושים ימים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה) והוא יעמוד בתוקפו עד תום חמש שנים מיום התחילה.

[1]ס"ח התשמ"ד, עמ' 198

[2]ס"ח התש"ס, עמ' 190.

[3]ס"ח תשכ"ח, עמ' 184

[4]ס"ח התשכ"א, עמ'  178.

[5]ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

[6]ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

[7]ס"ח התשמ"א, עמ' 322.

 

דברו איתנו

054-2603000