תקנות בית המשפט מינוי מגשר

התקנות המעודכנות של בתי המשפט - רשימת מגשרים, התשנ"ו – 1996

(תיקון), התשס"ג - 2003

כפי שהועברו ע"י היועצת המשפטית של המרכז הארצי לגישור -משרד המשפטים

תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים)(תיקון), התשס"ג 2003.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א)(2א) ו- (3) ו- 109 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד - 1984 וסעיף 26(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה –1995, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ובאישור עדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1. בתקנות אלה -
"בית משפט" - למעט בית משפט לתביעות קטנות;
"גישור" - כמשמעותו בסעיף 79ג לחוק;
"המרכז הארצי" - המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים במשרד המשפטים;
"מגשר" - כמשמעותו בתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות הגישור).

רשימת מגשרים
2. (א) מנהל בתי המשפט (להלן - המנהל) יעמיד לרשות בתי המשפט רשימה של מגשרים (להלן - הרשימה), לפי הנושאים שבהם הם מתמחים; המנהל יעדכן את הרשימה מדי ששה חודשים, אם יהיה צורך בכך, ורשאי הוא לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי תקנה 3, להוציא מגשר מן הרשימה מטעמים שיפרט.
(ב) ברשימה ייכללו מגשרים בעלי הכישורים והנסיון המקצועי שנתמנו לפי תקנות אלה.

ועדה מייעצת
3. המנהל, באישור שר המשפטים, ימנה ועדה מייעצת לענין גישור שתייעץ לו בקביעת אמות המידה לענין הכישורים והניסיון הנדרשים ממגשר, לענין הדרישות להוכחתם, ולענינים אחרים, לפי בקשתו (להלן - הועדה המייעצת).

כישורים וניסיון
3א. (א) מגשר שייכלל ברשימה הוא מי שנתקיימו בו כל אלה:
(1) עבר קורס הכשרה עיוני ומעשי של הליך הגישור (להלן - הכשרה כללית) של 60 שעות לימוד לפחות או קורס הכשרה בעניני משפחה של 90 שעות לפחות (להלן - הכשרה בעניני משפחה);
(2) הוא בעל תואר בוגר מאת מוסד מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958, ויש לו חמש שנות ניסיון לפחות בתחום עיסוקו המקצועי;
(3) אם הוא נמנה ברשימת המגשרים בעניני משפחה -
(א) הוא בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה, בעבודה סוציאלית או בייעוץ חינוכי או בתחום אחר שאישר המרכז הארצי, ויש לו ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום לימודיו, או שהוא רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין ועסק בעריכת דין חמש שנים לפחות;
(ב) עבר הכשרה בעניני משפחה, ואם עבר הכשרה כללית - עבר קורס השלמה בעניני משפחה של 30 שעות לימוד לפחות.
(ב) תכניות הלימודים של ההכשרה הכללית, של ההכשרה בעניני משפחה ושל קורס ההשלמה בעניני משפחה יאושרו בידי המרכז הארצי, אשר יבחן, בין היתר, את כישוריהם של מנחי הקורס ואת ניסיונם; תכנית לימודים תהיה כפופה להערכה תקופתית של המרכז הארצי.

הערכה תקופתית
3ב. (א) מגשר שייכלל ברשימה יהיה נתון להערכה תקופתית מטעם המרכז הארצי.
(ב) המרכז הארצי רשאי לקיים הערכה תקופתית, בין מיוזמתו ובין אם הוגשה לו תלונה על הליכי גישור שניהל אותו מגשר.
(ג) המרכז הארצי רשאי להביא בפני הועדה המייעצת את ממצאי ההערכה התקופתית, כדי שתשקול אם להמליץ למנהל להוציא מגשר מן הרשימה.
סייג – הוראות תקנה 3א לא יחולו על מגשר בבית המשפט לתביעות קטנות.

בקשה להיכלל ברשימת המגשרים
4. (א) בקשה להיכלל ברשימה תוגש למנהל בשלושה עותקים לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה; לבקשה תצורף התחייבות של המועמד לקיים את הגישור על פי תקנות הגישור.
(ב) מגשר המבקש להיכלל ברשימה יציין בבקשה את שכר הטרחה המרבי שלו לשעה; מגשר שלא הודיע על שכרו כאמור, לא יעלה שכרו על המפורט בתוספת השניה.

(ב1) לא ייכלל ברשימה מגשר שהורשע בעבירה אשר מחמת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מגשר. לענין זה, "הורשע בעבירה" – לרבות קביעה שביצע עבירה, ללא הרשעה.
(ג) ראתה הועדה המייעצת, לאחר שעיינה בבקשה, כי התקיימו במבקש תנאי תקנה 3א, תמליץ למנהל על הכללתו ברשימה.

(ה) ראתה הועדה המייעצת, לאחר שעיינה בבקשה, כי קיים ספק אם התקיימו במבקש תנאי תקנה 3א, רשאית היא להזמינו לראיון כדי לברר אם התקיימו בו התנאים כאמור ואם הוא מתאים להיכלל ברשימה.

(ו) מצאה הועדה המייעצת כי לא התקיימו במבקש תנאי תקנה 3א וכי אין הוא מתאים להיכלל ברשימה, תמליץ למנהל לדחות את הבקשה.

(ז) ראה המנהל כי התקיימו במבקש תנאי 3א וכי הוא מתאים להיכלל ברשימה על פי המלצת המייעצת לפי תקנה 4ג יאשר את הבקשה, ירשום את המבקש ברשימה וישלח על כך הודעה למבקש.

הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל או המלצת הועדה המייעצת שלא לכללו ברשימה או להוציאו מן הרשימה, רשאי להגיש למנהל בקשה לעיון חוזר בהחלטה, בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו, בציון נימוקי בקשתו.

פרסום הרשימה
5. הרשימה תהיה פתוחה לעיון הציבור בכל בית משפט, וייכללו בה פרטי המגשר כפי שפורטו בבקשה לפי תקנה 4(א), למעט פרטים בענין הרשעה או ביצוע של עבירה פלילית, פרטי ממליצים לפי סעיף 6 לטופס 1 שבתוספת הראשונה ופרטי קורות חיים לפי סעיף 11 באותו טופס.

תחילה
6. תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן.טופס הגשת מועמדות להיכלל ברשימת המגשרים

טופס הגשת מועמדות להיכלל ברשימת המגשרים

א. פרטים אישיים שם:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כתובת:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טלפון ופקס: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מין וגיל:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עיסוק (בנוסף לעיסוק בגישור): * מספר רשיון העיסוק - (אם העיסוק טעון רשיון) ותאריך קבלתו: מקום עבודה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כתובת מקום העבודה:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . השכלה על תיכונית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ב. הכשרה בגישור המסגרת שבה נרכשה ההכשרה:

* תוכנית הקורס והיקפו:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* הסמכה - על ידי מי ומועדה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקופת הנסיון בגישור: . . . . . . . . . . . . . . . . . . מסגרת הניסיון בגישור (באופן פרטי או במסגרת מוסד). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תחומי העיסוק בגישור:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שמות ממליצים (למעט צדדים לגישור שבו היה המועמד מגשר): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ג. בתי המשפט שבהם המועמד מעוניין להיות מגשר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ד. נושאים שבהם המועמד מעוניין להיות מגשר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ה. שכר הטרחה המרבי לשעה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תאריך חתימה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אישור מנהל בתי המשפט תאריך

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חתימה לפריט המסומן ב* יש לצרף תעודות ואישורים

דוד ליבאי שר המשפטים

 

דברו איתנו

054-2603000