סעיף בוררות במסלול פסק סופי – ללא ערעור

סעיף בוררות במסלול פסק סופי נועד לכל אלה המעוניינים בהחלטה סופית בסכסוך ביניהם. בוררות זו הנה הליך מהיר בהשוואה לכל הליך בבית משפט או בוררות שכוללת ערכאת ערעור. בנוסף, בתחילת הבוררות פועל עו"ד סטי במשותף עם הצדדים ובאי כוחם לשם קביעת מסלול מוסכם ואפקטיבי לפתרון הסכסוך. עם חתימת הצדדים על נוסח הסעיף הבא ופניה לבוררות יבוצעו הפעולות הנ"ל: 

 

 

 

 

סעיף בוררות חוזי במסלול פסק סופי

 

סעיף הבוררות

1. בכל סכסוך שיתגלע בעניין ביצוע החוזה, הוראותיו, פרשנותו, טענות להפרתו או כל מחלוקת אחרת בקשר אליו (להלן – "הסכסוך") יקיימו הצדדים, או מי מהם, הליך בוררות בפני הבורר עו"ד רונן סטי (להלן – "הבורר").

2. הבורר ינמק את פסק הבוררות ויהא פטור בעת ניהולו והכרעתו מהוראות הדין המהותי, סדרי הדין וכללי הראיות החלים בבתי המשפט.

3. יתר תנאי הסכם הבוררות יהיו בהתאם לכללי קוד סטי לבוררות, הסכם בוררות במסלול פסק סופי שיהיו בתוקף במועד תחילת הבוררות, אלא אם יסכימו הצדדים בכתב אחרת.

4. הודיע הבורר כי אין ביכולתו לקבל את המינוי מכל סיבה שהיא, ימציא לבעלי הדין רשימה בת 3 בוררים חלופיים תוך 7 ימים ממועד הודעתו לבחירתם; לא הסכימו על בורר מתוך רשימת הבוררים שהוצעה – ימונה בורר חלופי על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.

 

סעיף בוררות במסלול פסק סופי נועד לכל אלה המעוניינים בהחלטה סופית בסכסוך ביניהם. בוררות זו הנה הליך מהיר בהשוואה לכל הליך בבית משפט, או בוררות שכוללת ערכאת ערעור

 

 

 

דברו איתנו

054-2603000