סעיף בוררות במסלול ערעור ברשות

סעיף בוררות במסלול ערעור ברשות  נועד לכל אלה המעוניינים בקיום הליך בוררות הכולל אפשרות ערעור בבית משפט. חשוב להדגיש כי מסלול זה שמור למקרים קיצוניים מאחר ונדרשת קבלת רשות מבית המשפט להגשת הערעור. בנוסף, מדובר במקרים בהם קיימת בפסק טעות יסודית ביישום הדין המהותי שאף גרמה לעיוות דין. על פסק הבוררות להיות מנומק. הליך הערעור נערך אם כן בבית המשפט והוסדר בתיקון לחוק הבוררות, אותו יזמתי עוד בשנת 2004 ואושר בחודש נובמבר 2008 בכנסת כחלק מחוק הבוררות. עם חתימת הצדדים על נוסח הסעיף הבא ופניה לבוררות יבוצעו הפעולות הנ"ל.

 

 

סעיף בוררות חוזי במסלול ערעור ברשות

(בהתאם לסעיף 29ב לחוק הבוררות)

סעיף בוררות במסלול ערעור ברשות נועד לכל אלה המעוניינים בקיום הליך בוררות הכולל אפשרות ערעור בבית משפט. חשוב להדגיש כי מסלול זה שמור למקרים קיצוניים מאחר ונדרשת קבלת רשות מבית המשפט להגשת הערעור. בנוסף, מדובר במקרים בהם קיימת בפסק טעות יסודית ביישום הדין המהותי שאף גרמה לעיוות דין.

סעיף הבוררות

1.              בכל סכסוך שיתגלע בעניין ביצוע החוזה, הוראותיו, פרשנותו, טענות להפרתו, או כל מחלוקת אחרת בקשר אליו (להלן – "הסכסוך"), יקיימו הצדדים, או מי מהם, הליך בוררות בפני הבורר עו"ד רונן סטי.

2.         הבורר, יכריע בסכסוך על פי הדין המהותי ויהא פטור מסדרי הדין וכללי הראיות.

3.         על פסק הבוררות יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 29 ב' לחוק הבוררות, התשכ"ח, 1968.

4.         יתר תנאי הסכם הבוררות יהיו בהתאם לכללי קוד סטי לבוררות, הסכם בוררות מסלול ערעור ברשות, ככל שלא יוסכמו תנאים אחרים בין הצדדים.

5.         הודיע הבורר בערכאה הראשונה כי אין ביכולתו לקבל את המינוי מכל סיבה שהיא, ימציא לבעלי הדין רשימה של 3 בוררים חלופיים תוך 7 ימים ממועד הודעתו, לבחירתם. לא הסכימו על בורר מתוך רשימת הבוררים שהוצעה – ימונה בורר חלופי, שהנו עו"ד בעל 15 שנות ותק לפחות, או שופט בית-משפט לשעבר, על ידי ראש לשכת עורכי הדין  בישראל.

 

 

 

 

 

דברו איתנו

054-2603000