זימון ישיבה דיגיטלי

הליך וטופס פניה

עו"ד סטי שלום רב.

בין הצדדים מטה קיים סכסוך. בין הצדדים הוסכם ליישב את הסכסוך באמצעותך. אודה לתיאום ישיבה מקדמית במטרה להתקדם בפתרון הסכסוך.ישיבת מטרה לגיבוש מסלול מוסכם לפתרון הסכסוך;ישיבת בוררות מקדמית:קיים סעיף/ הסכם בוררות בכתב;לא קיים סעיף/הסכם בוררות בכתב;ישיבת גישור;


קיים תיק פתוח בבית משפט או ערכאה אחרת;לא קיים תיק פתוח בבית משפט או ערכאה אחרת;


<span>ישיבת מטרה–</span> ישיבת מטרה נועד לסייע לצדדים לגבש מנגנון אפקטיבי ליישוב הסכסוך מחוץ לבית משפט ובכלל זאת, בוררות, גישור, הערכה נייטרלית מוקדמת, מנגנונים משולבים ועוד. הישיבה נערכת בפני עורך הדין רונן סטי אישית.<span>בוררות–</span> הליך שיפוטי פרטי המתנהל בדר כ באופן המשוחרר מסדרי הדין והכללים הנהוגים בבית משפט במטרה להכריע בדרך יעילה ובאופן צודק. הכרעת הבורר ניתנת בפסק בוררות בכתב. לפי חוק הבוררות ניתן לאשר את פסק הבוררות כפסק דין.<span>גישור–</span> הליך הידברות ומשא ומתן בסיועו של צד שלישי, המגשר, אדם נייטרלי וללא יכולת הכרעה. היה והצדדים הגיעו להסדר גישור, ניתן לאשר אותו בבית משפט כפסק דין. במידה ולא חלים על הליך הגישור כללי סודיות המוסדרים בדין.

לשים לב לא ניתן לקיים ישיבה אם אין הסכמה של אחד הצדדים לקיום ישיבה מסוג כלשהו ויש לעשות שימוש במודול זה רק בכפוף להסכמה קודמת בין הצדדים;

פרטי הצדדים


הפניה כוללת את פרטי המבקש והמשיב ישלים את פרטיו בנפרד;הפניה כוללת את פרטי הצדדים כולם ומוגשת בהסכמתם;הפניה כוללת את פרטי המשיב, אחר שהמבקש הגיש פנייתו;

פרטי המבקש – הפונה


פרטי המשיב


על המשיב להשלים את פרטי המבקש

פרטי עורכי הדין (ימולא רק ביחס לצדדים מיוצגים)

פרטי ב"כ המבקש
פרטי המשיב
לשים לב פניה תטופל רק אחר קבלת הטפסים במלואם משני הצדדים .

תיאום מועד

מועדים אפשריים למבקש (המשיב נתן הסכמתו ויש לתאם עמו מועד בנפרד)


מועדים אפשריים למשיב (המבקש נתן הסכמתו ויש לתאם עמו מועד בנפרד).

צירוף מסמכים

מצ"ב מסמכים רלבנטיים לישיבה (הסכם התקשרות בין הצדדים, סעיף בוררות וכיו"ב):

מצ"ב מסמכים רלבנטיים לישיבה (הסכם התקשרות בין הצדדים, סעיף בוררות וכיו"ב):

אחריות המשתמש: הפניה הנה באחריות המבקשים והמשיבים באופן בלעדי בהתאמה. אין בעצם הפניה כדי לחייב את משרדנו לקבל את התיק לטיפול, אלא אחר הודעה בכתב מטעם משרדנו. משרד רונן סטי ושות' לא ישא בכל אחריות בגין שימוש במודול זה. המידע באתר אינו מהווה משום ייעוץ משפטי והאחריות הנה על המשתמש בלבד.

דברו איתנו

054-2603000