דרך גישור להסכם

"גישור"על פי הגדרת חוק בתי המשפט הנו הליך בו נועד המגשר, צד שלישי נטול פניות עם בעלי הדין במטרה להביא ליישובו של הסכסוך בהסכמה וזאת, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו.

עריכת הליך גישור מחייבת התמחות בתחום זה, בדומה להתמחות עורך-דין בדיני חברות, בדיני קניין רוחני או בדומה להתמחות רופא ברפואת ילדים. לכן, בעת פניה להליך גישור יש להקפיד על בחינת התאמת המקרה להליך של גישור ולא פחות, על בחירת מגשר מקצועי. גישור לא מקצועי עלול להזיק יותר מאשר להועיל, אנו ממליצים לא להתפשר בנושא זה!

הליך הגישור הוסדר בשנת 1992 בסעיף 79ג לחוק בתי המשפט ובתקנות בתי המשפט אשר נתקנו על-פיו.

גישת "דרך גישור להסכם"

קיימות שיטות וגישות שונות בהליך הגישור. בדומה להליך משפטי המבוסס על כתבי טענות, הליכים מקדמיים, שלב ההוכחות והסיכומים מבוססות שיטות הגישור השונות על הבנת נקודות הראות של הצדדים, הבנת הצרכים האמיתיים שלהם ויצירת אופציות להסדר. שיטת 10 השלבים לפי הספר "דרך גישור להסכם" נערכה בהתאם לצרכי הגישור הישראלי, זכתה להערכות גבוהות מבכירי מערכת השיפוט והגישור על פיה מיושם במשרדנו הלכה למעשה.

הכנה מקצועית להליך הגישור

הכנה נכונה להליך הגישור, הן על-ידי המגשר והן על-ידי הצדדים ובאי-כוחם עשויה להשפיע מאד על תוצאות הליך הגישור. הכנה זו צריכה להיערך בסיועו של המגשר החל ממועד פנית הצדדים לגישור ועד הפגישה הראשונה. להרחבה ראה בספרו של עו"ד רונן סטי, "דרך גישור להסכם" חלק שמיני, פרק ראשון: הכנה להליך הגישור.

ניהול הליך גישור מקצועי

הצלחה בהליך הגישור מחייבת ניהול הליך גישור מקצועי. ניתן לדבר על חווית גישור, חוויה של מעבר ממצב של סכסוך למצב של הסכמה. ניהול הליך גישור מקצועי ניכר, בין היתר, בהתאמת המגשר למקרה, שליטתו המקצועית בחומר, שליטתו בשלבי הליך הגישור, איכות יחסי האנוש שלו ויכולתו לערוך הליך גישור המתאים לצדדים ובאי-כוחם.

אחד מן הכלים המיושמים לשם ניהול הליך גישור מקצועי הנו שימוש בערכות "גישורית"ו"גישור ודין" אשר נערכו על-ידי עו"ד רונן סטי לניהול הגישור וליווי הלקוחות בו וצפויים לצאת לאור במהלך שנת 2003.

ליווי, ייעוץ ושיתוף פעולה

נכון להיום קיים להערכתנו מספר רב של מגשרים אשר ברובם סיימו קורס גישור בסיסי, ותו לא. הכשרה זו איננה מספיקה כדי לנהל הליך גישור מקצועי. משרדינו מקיים ייעוץ בזמן אמת בתחום הגישור למשרדי עורכי-דין לקראת ובמהלך הגישור וכן השתלמות עורך-הדין והלקוח בגישור למשרדי עורכי-דין המלווים את לקוחותיהם בגישור ומעוניינים ברכישת כלים להכנה וליווי משפטי מקצועי בהליך הגישור.

כן אנו מקיימים שירות של ייעוץ למגשרים המעוניינים בדעה נוספת, בזמן אמת, לפריצת מבוי סתום בגישור. מעבר לכך אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מגשרים עורכי-דין ואחרים המתמחים בתחומים ייחודיים.

10 שלבי דרך גישור להסכם

1 - הכנה להליך הגישור 2 - פתיחת הליך הגישור 3 - הצגת נקודות הראות של הצדדים 4 - זיהוי נושאי הגישור ויצירת סדר יום 5 - זיהוי האינטרסים והגדרתם 6 - יצירת אופציות בגישור 7 - הערכת החלופות 8 - בחירת אופציות 9 - יצירת הסכמה

10 - עריכת הסדר גישור

שלב 1 - הכנה להליך הגישור

הכנה יסודית להליך הגישור עשויה להשפיע על אופיו ותוצאותיו. הכנת הליך הגישור מהווה את רצף הפעולות ממועד הפניית התיק למגשר ועד לפתיחת ישיבת הגישור הראשונה. רצוי לשים דגש בעיקר על הנקודות הבאות: תיאום מועד מוקדם לישיבת הגישור הראשונה, למידת מסמכי ההתקשרות בין הצדדים (חוזה, הזמנת עבודה וכיוצא באלו), הכנת חדר הגישור ויצירת אווירה נינוחה, תיאום בין המגשרים באשר לעבודתם המשותפת וכן הכנת מסמכי עבודה באופן נח לעבודה.

הכנת לקוחות על-ידי עורכי-דין עשויה להיעשות, בין היתר, באמצעות פגישה בה יובהרו עם הלקוח כללי הגישור, היתרונות בהשתתפות בהליך וחסרונותיו, עלויות ההליך וחשוב מכל בחירת מגשר או צוות מגשרים מתאים לתחום המחלוקת.

להרחבה ראה בספר "דרך גישור להסכם" מאת עוד רונן סטי, הוצאת "דרכים", התשס"א – 2001, עמ' 183 – 200.

שלב 2 - פתיחת הליך הגישור

פתיחת הליך הגישור הינה החלק הפותח בישיבת הגישור הראשונה: המגשר מציג בפני הצדדים את כללי הליך הגישור ומקבל את הסכמתם הפורמלית להשתתף בהליך זה. בשלב זה נחתם הסכם גישור המסדיר את תנאי הגישור.

חשיבותה של פתיחת הליך הגישור ביצירת יחסי עבודה נינוחים עם הצדדים וכללים מוסכמים לניהול והשתתפות בהליך הגישור.

להרחבה ראה בספר "דרך גישור להסכם" מאת עוד רונן סטי, הוצאת "דרכים", התשס"א – 2001, עמ' 214 – 201.

שלב 3 - הצגת נקודות הראות של הצדדים

שלב הצגת נקודות הראות הנו השלב בו כל אחד מן הצדדים לגישור מציג את נקודת ראותו; על עורכי הדין להשלים במידת הצורך נקודות שיש בהן כדי להבהיר את נקודת הראות במישור המשפטי, במידה והדבר חיוני בשלב זה.

להרחבה ראה בספר "דרך גישור להסכם" מאת עוד רונן סטי, הוצאת "דרכים", התשס"א – 2001, עמ' 215-220.

שלב 4 - זיהוי נושאי הגישור ויצירת סדר יום

נושאי הגישור מהווים למעשה את העניינים בהם יש לדון במסגרת הליך הגישור. נושאי הגישור כוללים את המחלוקות בין הצדדים אך גם את היחסים ביניהם בעבר ובעתיד או כל נושא אשר ליבונו חשוב ליישוב הסכסוך. יש לדון בהם על-פי סדר מתאים לטובת הגישור.

להרחבה ראה בספר "דרך גישור להסכם" מאת עוד רונן סטי, הוצאת "דרכים", התשס"א – 2001, עמ' 234 – 221.

שלב 5 - זיהוי האינטרסים והגדרתם

האינטרסים מהווים את הביטוי לצרכי הצדדים, מטרותיהם או חששותיהם הקשורים בענייני הסכסוך. בעוד הכרעת המשפט מבוססת על הכרעה בין עמדות משפטיות אזי הסדר הגישור מבוסס על אופציות אשר נותנות מענה לאינטרסים של הצדדים ונשענות על אמות מידה אובייקטיביות של הוגנות, נוהג, דין, תקן וכיוצא באלו. בסופו של שלב זה תהא בפני המגשר טבלת אינטרסים אשר תציג את האינטרסים של כל צד.

להרחבה ראה בספר "דרך גישור להסכם" מאת עוד רונן סטי, הוצאת "דרכים", התשס"א – 2001, עמ' 252 – 235.

שלב 6 - יצירת אופציות בגישור

האופציות, היינו הפתרונות המוצעים לפתרון הסכסוך, צריכות להתבסס על אמות מידה אובייקטיביות, כגון: מבחני סבירות, נוהגי סעיפי ההסכם, חוות דעת מתאימה: יכולתו ומקצועיותו של המגשר בשלב זה עשויות לתרום באופן משמעותי להצלחת הגישור ולסייע ביצירת פתרונות העולים בקנה אחד עם האינטרסים של הצדדים. לא פעם שותפים באי-כוחם של הצדדים ביצירת אופציות מעשיות לפתרון הסכסוך.

להרחבה ראה בספר "דרך גישור להסכם" מאת עוד רונן סטי, הוצאת "דרכים", התשס"א – 2001, עמ' 288 – 253.

שלב 7 - הערכת החלופות

מטרת שלב הערכת החלופות הינה לבחון את גבולות ההסכמה הכדאיים לכל אחד מן הצדדים שכן מי אשר יש בידו חלופה טובה יותר מאשר אופציית גישור אפשרית יאמץ את החלופה.

הצלחה בשלב זה מחייבת שפה משותפת בין המגשר לבין באי-כוחם של הצדדים.

להרחבה ראה בספר "דרך גישור להסכם" מאת עוד רונן סטי, הוצאת "דרכים", התשס"א – 2001, עמ' 298 – 289.

שלב 8 - בחירת אופציות

בחירת האופציות מייצגת את נתיב ההסכם הנבחר, האם בדרך של הסכמה על סכום כספי, האם בדרך של עריכת התקשרות חדשה או דרך אחרת. בדרך כלל ייבחר מסלול אשר הסיכויים בו לפתרון הינם הגבוהים ביותר.

להרחבה ראה בספר "דרך גישור להסכם" מאת עוד רונן סטי, הוצאת "דרכים", התשס"א – 2001, עמ' 310 – 299.

שלב 9 - יצירת הסכמה

שלב יצירת ההסכמה מהווה את שלב היישורת לקראת עריכת הסדר הגישור בו על כל אחד מן הצדדים להתגמש במידה מסוימת על-מנת לסגור את הפערים אשר נותרו ביניהם. המגשר סולל יחד עם הצדדים ובאי-כוחם את דרך הגישור להסכם.

להרחבה ראה בספר "דרך גישור להסכם" מאת עוד רונן סטי, הוצאת "דרכים", התשס"א – 2001, עמ' 322 – 311.

שלב 10 - עריכת הסדר גישור

עריכת הסדר הגישור מייצגת את השלב בו נערך הסכם הכולל את ההבנות בין הצדדים והתחייבויותיהם. לפי תקנות בתי המשפט (אגרות) רשאי בית המשפט להשיב את האגרה לתובע וליתן תוקף של פסק דין להסדר הגישור.

להרחבה ראה בספר "דרך גישור להסכם" מאת עוד רונן סטי, הוצאת "דרכים", התשס"א – 2001, עמ' 353 – 323.

ביקורת לספרו של רונן סטי

 

דברו איתנו

054-2603000