פסיקה וגילוי דעת

כוחו של מינוי על-פי סעיף בוררות הסכמי לעומת מינוי בורר על-ידי בית משפט
כב' השופטת שרה דותן בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב נתנה עדיפות למינוי בורר על-פי מנגנון הקבוע בסעיף בוררות הסכמי וביטלה את החלטת הרשם למינוי בורר על-ידי בית המשפט.

פסק דין בנושא הבאת ראיות עובר לחתימת הסכם בבוררות
בית המשפט קובע כי אין לשלול מן הצדדים להביא ראיות על אומד דעת הצדדים עובד לחתימת ההסכם, או צורך פרשנות של אותו הסכם. אי לכך נקבע כי על הבורר להמשיך את הבוררות ולאפשר את הבאת הראיות. משיהיו בידיו כל הראיות לצורך קביעת הממצאים יחליט גם לגבי סמכותו

פסיקה בנושא העברת בורר מתפקידו לפי סעיף 11 לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968
בית המשפט קבע כי העובדה שהבורר סרב להיעתר לבקשות הדחייה של המבקשות אינה עילה לפסילתו. כמו-כן, לעניין הטענה כי התנהגות הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי דין הרי מדובר בטענות שנטענו בחוסר תום לב מאחר והבורר פעל דווקא לקידום הליך הבוררות במהירות ויעילות.

על תוקפה של תניית בוררות בהסכם הכולל תנאי מתלה
ראוי לקיים הבחנה ברורה בין קיומה של תניית הבוררות ובין תוקפו של הסכם ההתקשרות. הליך הבוררות הנו הליך שיפוטי פרטי לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. אין ספק כי בזירה המסחרית שמורים להליך זה יתרונות רבים ובלבד שייערך הסכם בוררות "חכם" התפור למידותיהם

האם פטור מסדרי הדין ודיני ראיות בהסכם בוררות מונע את יישומם?
תכונה מקובלת של הליך הבוררות היא הפטור מכללי הראיות וסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט. ראוי לתת את הדעת כי עת הסכימו הצדדים לפטור את הבורר מכללים אלו לא נעלמו הכללים לחלוטין אלא יש לבורר שיקול דעת להתחשב גם בהם מתוך מטרתו להגיע לתוצאה צודקת המבוססת על האמת

בקשת העברת בורר מתפקידו בשל עיכוב הליך הבוררות והוצאת פסק הבוררות
בעוד הבורר מוסמך לנהל את הליך הבוררות, קיימים בידי בעלי הדין אמצעים "קשים" שיש בהם כדי לפגוע במרקם העדין הקיים בבסיסו של ההליך השיפוטי. מדהים עד כמה עשויה להיות היד "קלה" על ההדק עת עסקינן בבקשה להעביר בורר מתפקידו, הגם שנתן החלטות בענייני הבוררות

תחולתו של סעיף 3 לחוק הבוררות: הניתן להכריע בבוררות מחלוקת על דיירות מוגנת?
לביהמ"ש פרשנות שונה ממקרה למקרה ובעוד ענייני דיירות מוגנת אינם נדונים בהליכי בוררות, הרי שבמקרה הנדון ובהתחשב בהתנהלות המבקש, אין תחולה לסעיף 3 לחוק הבוררות השולל קיום הליך בוררות בנושאים מסוימים כדיירות מוגנת

עיוות דין אינו מהווה עילה עצמאית לביטול פסק בוררות
כאשר המבקשים מבקשים לבטל פסק בורר בשל קיומם של קשרים בין הבורר לבין המשיבים עליהם להוכיח זאת. אדרבא כאשר מעורבותו של הבורר בסכסוך בקשר עם הנכס היא שהביאה אותם להפקיד בידיו את יישוב הסכסוך בינם לבין המשיבים 1 ו-2.

 

דברו איתנו

054-2603000