ביטול פסק בוררות

אחת ההתמחויות החזקות ברונן סטי ושות' הנה ביטול פסק בוררות. חוק הבוררות משנת 1968 כלל במקורו אפשרות ביטול פסק בוררות בלבד. בשנת 2008 תוקן החוק (תיקון מס' 29 בעקבות יוזמה שניהל וקידם עורך דין סטי במשך 4 שנים המאפשר גם ערעור הסכמי על פסק הבורר ולא רק ביטול פסק בוררות.

אנו סבורים כי צדדים הכוללים אפשרות ערעור על פסק בוררות פועלים במקרים המתאימים באופן אחראי המשמר להם אפשרות של ביקורת אפקטיבית ומהותית על הפסק. הדבר מוריד את מפלס החרדה. ואולם, במקרים בה הדבר לא יושם הרי בקשה לביטול פסק בוררות היא במקרים רבים המוצא היחיד.

מכל מקום, במקרים בהם הצדדים אל הסכימו מראש על הליך ערעור על פסק בורר הרי שהדרך המרכזית לתקוף פסק בוררות הנה בקשה לביטולו.

ביטול פסק בוררות מבוסס על סעיף 24 לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968 וסעיפים נילווים חשובים לא פחות:

  1. בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין (בחוק זה – בקשת ביטול), לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה:

(1) לא היה הסכם בוררות בר-תוקף;

(2) הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;

(3) הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;

(4) לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;

(5) הבורר לא הכריע באחד הענינים שנמסרו להכרעתו;

(6) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן;

(7) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן;

(8) הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו;

(9) תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;

(10) קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.

ביטול פסק בוררות בבית משפט | עו"ד רונן סטי

החזרת הפסק לבורר
  1. החליט בית המשפט להחזיר לבורר פסק בוררות, יפסוק הבורר תוך תקופה של שלושה חדשים מיום ההחלטה, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת.
סייגים לביטול הפסק
  1. (א) בית המשפט רשאי לדחות בקשת ביטול על אף קיומה של אחת העילות האמורות בסעיף 24, אם היה סבור שלא נגרם עיוות דין.

(ב) לא יבטל בית המשפט את פסק הבוררות כולו, אם ניתן לבטלו בחלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר.

(ג) לא תישמע טענה של בעל-דין שפסק הבוררות ניתן שלא במועדו, אלא אם שמר לעצמו, בהודעה בכתב לבורר לפני מתן הפסק, את הזכות לטעון טענה זו.

 

הכללים ה"בלתי כתובים" או הכתובים באופן שאינו תמיד ברור לעוסקים במלאכה הם רבים. כל אחד מעשרת עילות הביטול קיבל פרשנות כזו או אחרת בפסיקת בתי המשפט. חלק מן הכללים אף עשויים לזכות בפרשנות חדשה בפסיקת בתי המשפט.

 

מכל מקום קיימת חשיבות גדולה גם לעמידת הצדדים בלוח הזמנים:

  1. אישור פסק בוררות אינו מוגבל בזמן בחוק הבוררות, אך לדעתנו יש להגיש בקשה לאישור הפסק בתום לב ומבלי השתהות מיותרת;
  2. בקשה לביטול פסק בוררות יש להגיש תוך 45 יום ממועד המצאת הפסק, אך מועד זה מתקצר לתקופה בת 15 ימים בלבד אילו הצד שכנגד הגיש בקשה לאישור הפסק ובתנאי שלא עבר מועד ה – 45 יום הקבוע בסעיף 27 לחוק (ראה תקנה 10 לתקנות הבוררות).
  3. בקשה לאישור פסק בוררות חוץ אינה מוגבלת בזמן בחוק הבוררות או בתקנות אך שוב ראוי להגישה בתום לב ובעיתוי ראוי.
  4. פסק בוררות חוץ אינו ניתן לביטול, אלא במדינה בה ניתן. מחוץ למדינה בה ניתן ובהנחה שניתן מחוץ לישראל, הרי שעל פי הפסיקה יש להתנגד לאכיפתו תוך 15 יום בלבד.

 

מעבר לכך קיימת חשיבות מכרעת להוכחת "עיוות דין" המופיע בסעיף 26 יחד עם בקשת הביטול. עיוות הדין יש להראות בהליך ולא רק בתוצאה. ברי כי תוצאה שאינה לשביעות רצון מבקשת הביטול אינה משכנעת בפני עצמה. מקרים בהם ניתן להראות עיוות דין הנם מקרים בהם נגזר הדין שלא בדרך תקינה בהשוואה לכל מבחן סביר לדוגמה.

בקשה לביטול פסק בוררות תוגש בדרך המרצת פתיחה לבית משפט. ה"תשובה" לבקשה ל"אישור פסק בוררות" אינה תגובה, או תשובה, אלא "בקשה לביטול פסק הבוררות", אחרת עלול למצוא עצמו מבקש הביטול במצב לא נח בבית משפט, אם בכלל יתיר לו זה להגיש בקשה זו.

תשומת לב לכך שבתי המשפט ייטו בדרך כלל לבדוק חלופות לביטול פסק הבוררות ובהן תיקון פסק הבוררות, או השבתו לבורר. הדבר אפשרי לפי חוק הבוררות. לכן, כאשר מגישים בקשה לביטול פסק בוררות חשוב לכלול את כל החלופות האפשריות לפי סעיף 24 לחוק הבוררות.

ביטול פסק בוררות אם כן זו נישה בפני עצמה המחייבת התמחות והיכרות עמוקה עם הדין והפסיקה.

דברו איתנו

054-2603000