אישור פסק בוררות

פסק הבוררות מכריע בתביעות הצדדים. פסק הבוררות מחייב בפני עצמו כ"מעשה בית דין" בין הצדדים. חובה לקיימו. ואולם, חובה זו לא תמיד מבוצעת על ידי הצד החייב. במקרה זה נדרשת נקיטת הליך משפטי מסוג "אישור פסק בוררות".

אישור פסק בוררות משמעו קבלת אישור של בית המשפט המוסמך לאשר את פסק הבוררות באופן בו מעמדו יהפוך לזה של פסק דין הניתן לאכיפה ברשות להוצאה לפועל או במקומות אחרים.

פסק הבוררות מכריע בתביעות הצדדים. פסק הבוררות מחייב בפני עצמו כ"מעשה בית דין" בין הצדדים. חובה לקיימו. ואולם, חובה זו לא תמיד מבוצעת על ידי הצד החייב. במקרה זה נדרשת  נקיטת הליך משפטי מסוג "אישור פסק בוררות".

אישור פסק בוררות משמעו קבלת אישור של בית המשפט המוסמך לאשר את פסק הבוררות באופן בו מעמדו יהפוך לזה של פסק דין הניתן לאכיפה ברשות להוצאה לפועל או במקומות אחרים.

הליך אישור פסק בוררות מוסדר בסעיף 23 לחוק הבוררות:

אישור פסק בוררות
  1. (א) בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין, לאשר פסק בוררות; אושר הפסק – דינו לכל דבר, פרט לערעור, כדין פסק-דין של בית המשפט.

(ב) לא ייזקק בית המשפט להתנגדות לאישור פסק בוררות אלא בדרך בקשה לביטולו או במסגרת ערעור על פסק הבוררות לפי סעיף 29ב.

 

הפרוצדורה לכך הנה על דרך הגשת המרצת פתיחה הכוללת בעיקרה את הפרטים הבאים בהתאם לתקנה 3 לתקנות הבוררות:

בית-המשפט המחוזי ______________

 

הודעה בדבר אישור פסק-בוררות

 

המבקש _____________ נגד ________________ המשיב  אל ______________ המשיב.

 

דע כי המבקש הגיש לבית-משפט זה עותק של פסק-בוררות, שהעתק ממנו מצורף כאן, על מנת שבית-המשפט יאשר את הפסק בהתאם לסעיף 23 לחוק הבוררות, תשכ"ח – 1968. אם לא הגשת בקשה לביטול הפסק על סמך אחת העילות האמורות בסעיף 24 לחוק הבוררות, תשכ"ח – 1968, וזאת תוך חמישה עשר ימים מיום המצאת הודעה זו לידיך או תוך המועד האמור בסעיף 27 לחוק הבוררות, תשכ"ח – 1968, הכל לפי התאריך המוקדם יותר, יהא בית-המשפט רשאי לאשר את הפסק בלי לשמוע אותך.

 

תאריך __________ חתימה ______________

 

תשומת-לבך מופנית להוראות הבאות:

 

חוק הבוררות, תשכ"ח – 1968

  1. אישור פסק בוררות

(א) בית-המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין, לאשר פסק-בוררות;

אושר הפסק-דינו לכל דבר, פרט לערעור, כדין פסק-דין של בית- המשפט.

(ב) לא ייזקק בית-המשפט להתנגדות לאישור פסק-בוררות אלא בדרך בקשה לביטולו.

  1. המועד לבקשת ביטול

(א) לא ייזקק בית-המשפט לבקשת ביטול שהוגשה כעבור ארבעים וחמישה יום מיום מתן הפסק, אם ניתן בפני המבקש, או מהיום שנמסר למבקש, על ידי הבורר או על ידי בעל-דין, העתק הפסק, אם ניתן שלא בפניו; בית-המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה, אף אם כבר עברה, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובכל מקרה שהוגשה בקשה לאישור של פסק בוררות-חוץ.

(ב) היתה פנייה לבורר לפי סעיף 22, תתחיל התקופה של ארבעים וחמישה יום מהיום שהבורר החליט או צריך היה להחליט בפנייה; ובבקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף 24(10) – מהיום שנתגלו העובדות המשמשות יסוד לבקשה.

(ג) לא ייזקק בית-המשפט לבקשת ביטול שהוגשה אחרי שפסק- הבוררות אושר.

(ד) המועדים האמורים בסעיף-קטן (א) לא יחולו על בקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף 24(1) והוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על בקשת ביטול על-פי העילה האמורה בסעיף 24(10).

 

תקנות סדרי הדין בעניני בוררות, תשכ"ט – 1968:

  1. אישור הפסק

המשיב רשאי להתנגד לאישור פסק-בוררות בדרך בקשה לביטולו, תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לו ההודעה האמורה בתקנה 8, ובלבד שלא יאחר מן המועד הקבוע בסעיף 27 לחוק; לא התנגד כאמור, יאשר בית-המשפט או הרשם את הפסק ואין צורך לשמוע את בעלי- הדין.

להגשת בקשה לאישור פסק בוררות "שעה אחת קודם" משמעות חשובה שכן יש בכך כדי לחייב את הצד שכנגד, אם וככל שהוא חולק על הבקשה, להגיש בקשה לביטול פסק בוררות במועד קצר מזה הנקוב בסעיף 27 לחוק הבוררות. במקרה כזה יהא עליו להגיש הבקשה תוך 15 יום ממועד המצאת הבקשה לאישור ובתנאי שלא חלפו 34 יום ממועד המצאת פסק הבוררות לידיו. יחד עם זאת ובשונה מבקשה לביטול פסק בוררות, החוק לא נוקב במועד להגשת אישור פסק הבוררות.

כך למעשה, היה ובעל דין המתין 45 יום קודם להגשת הבקשה יכול והצד שכנגד יהיה חסום מלהתנגד לבקשה זו, אלא אם כן קיבל אישור מטעמים מיוחדים מבית המשפט.

צור קשר

אודות

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי בוררות עסקית, בינ"ל ובענף הבניה. עיון בפסקי הדין הניתנים בבתי המשפט בנוגע להליכי בוררות מלמד עד כמה הבנה מעמיקה בדיני בוררות מכריעה את הכף ולא די בהבנת התחום העסקי, תחום ליקויי הבניה, סכסוך שותפים, הפצה או סוכנות וכיו"ב. הדבר נכון גם כאשר מדובר בבוררות בינלאומית בה הבנת כללי בית הדין לבוררות כדוגמת אלה של ה – ICC אשר יצאו במהדורה חדשה בשנת 2012 או של ה – LCIA תכריע את סיכויי התיק, לעיתים במידה גדולה יותר מאשר הדיון בתחום המסחרי בו חלוקות דעות הצדדים.

מאמרים בנושא

עו"ד רונן סטי +פורסם בכלכליסט 19.10.17

עוד

לנצח את הסכסוך מחוץ ובין כתלי בית המשפט

מרצה: עו"ד רונן סטי, רונן סטי ושות' – לחץ להרחבה ל …

עוד

במקרה לא הכנותי מראש

עו"ד אריק שרבי מצ"ב מאמרו של עו"ד אריק שרבי , שפור …

עוד

בוררות הרופאים

עוד

צור קשר