פסק דין בנושא הבאת ראיות עובר לחתימת הסכם בבוררות

ה"פ 4258/05 עמותת מקדים רפואה נ' קופת חולים מאוחדת

הליך אבעיה מטעם בורר-עורך-דין

בפני הבורר הוגשה בקשה למחיקת כתב התביעה מן הטעם כי התובעת, עמותת מקדים רפואה, אינה רשאית להסתמך על מסמכים חיצוניים לצורך הוכחת טענותיה בדבר תוכנו האמיתי של ההסכם שבין הצדדים ופרשנותו. כב' השופט יוסף שפירא עמד על תפקידו של מוסד האבעיה בהליכי בוררות וערך אבחנה בין בעיית עצה לבעיית פסק: בעוד בעיית עצה מוגשת על-ידי הבורר תוך כדי ניהול הבוררות על שבית המשפט ייעץ בדבר כלשהו הנמצא בבירור שבפניו הרי בעיית פסק נועדה להעביר את ההכרעה או מתן חוות-דעת בשאלה משפטית לידי בית המשפט. בית המשפט קובע כי יש להמעיט בעתירות מסוג זה הן משום שהליך הבוררות אמור להיות הליך מהיר, נטל סחבת או עיכובים טכניים והן משום שאמון המתדיינים בבורר נפגע עת הוא מחליט להעביר החלטתו תחת שבט ביקורתו של בית המשפט.

בית המשפט קובע כי אין לשלול מן הצדדים להביא ראיות על אומד דעת הצדדים עובד לחתימת ההסכם, או צורך פרשנות של אותו הסכם. לעניין זה סוקר כב' השופט שפירא את שלל הפסיקה בתחום פרשנות הסכמים ומדגיש את המעבר החופשי מטקסט ההסכם לאומד דעתם של הצדדים וחזרה לטקסט החוזה. אי לכך נקבע כי על הבורר להמשיך את הבוררות ולאפשר את הבאת הראיות. משיהיו בידיו כל הראיות לצורך קביעת הממצאים יחליט גם לגבי סמכותו.  משכך, קבע בית המשפט כי אין מקום להתערבותו, מקום שהדבר אמור להיעשות כפי שהבורר קבע. ( ניתן ביום 14.9.05, בית המשפט המחוזי בירושלים)

 

צור קשר