פסיקה בנושא העברת בורר מתפקידו לפי סעיף 11 לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968

העברת בורר מתפקידו לפי סעיף 11 לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968

בר"ע 1209/05 ארגון עולי מרכז אירופה ואח' נ' עידן  תכנון מערכות ופיקוח בע"מ ואח'

בין הצדדים נתברר בהליך בוררות סכסוך במרכזו תביעת המשיבים מהמבקשות לתשלום יתרת תמורה על פי חוזה למתן שירותי תכנון ייעוץ ואחרים בעניין בניית בית אבות ברמת-חן. בהחלטת בית המשפט אשר הפנתה את הצדדים לבוררות נקבע כי הבורר יהיה כפוף לדין המהותי וכי הכוונה בעיקר לחוק התכנון והבניה והתקנות הרלבנטיות. ביום 10.7.05 החליט הבורר כי על המבקשות לשלם למשיבים סך כולל של 100,000 ₪ בגין חל מן החשבונות המאושרים, לצורך כיסוי זמני של הוצאות שונות של המשיבים. בעקבות החלטה זו הוגשה הבקשה נשוא הערעור להעברתו מתפקידו. יודגש כי זו היתה הבקשה השניה מסוג זה מטעם המבקשות ובה נטענה כמעט כל טענה אפשרית נגד הבורר, לרבות כי סמכותו פקעה בשל חלוף התקופה הנקובה בחוק הבוררות למתן פסק בורר, פעולה בניגוד להסכם הבוררות בשל העדר הנמקה ובניגוד לדין המהותי, חריגה מסמכות בשל היעזרותו ביועץ חיצוני, הכשלת הליכי הבוררות, התנהגות במשוא פנים והעדר כישורים מקצועיים למילוי תפקידו.

בית המשפט הנכבד דן במהותו של סעיף 11 לחוק הבוררות וקובע כי הוא נועד למצבים בהם הבורר אינו ראוי לשמש בתפקידו וכי הפסיקה החילה לעניין זה את המבחנים הנוהגים בנושא של פסלות שופט. לכן, קיים משקל רב לעיתוי העלאת טענת הפסלות. כך, המבחן הקובע לפסילת בורר בשל הקביעה שאינו ראוי לאמון הצדדים יהיה אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. במקרה דנן מאשר את בית המשפט את החלטת בית המשפט קמא ואף מציין כי העובדה שהבורר סרב להיעתר לבקשות הדחייה של המבקשות אינה עילה לפסילתו. לעניין הטענה כי התנהגות הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי דין הרי מדובר בטענות שנטענו בחוסר תום לב מאחר והבורר פעל דווקא לקידום הליך הבוררות במהירות ויעילות. העובדה כי החליט להסתייע ביועץ חיצוני אינה מצביעה על כך שנבצר ממנו למלא את תפקידו ואין בכך פסול. גם הטענה בדבר חלוף המועד למתן פסק הבוררות הקבוע בהסכם אינה עילה להעברת הבורר מתפקידו, אלא לכל היותר לעניין בקשה לביטול פסק בוררות לפי סעיף 24 לחוק הבוררות. סופו של דבר נדחה הערעור והמבקשות חויבו בשכ"ט המשיבות. (ניתן ביום 27.11.05 בבית המשפט המחוזי בחיפה)

 

צור קשר