על תוקפה של תניית בוררות בהסכם הכולל תנאי מתלה

עו"ד דניאל ארנסט ועו"ד רונן סטי, יו"ר משותפים של הועדה לבוררות ולגישור

 

על פסיקת בתי המשפט בתחום הבוררות

                      על תוקפה של תניית  בוררות בהסכם הכולל תנאי מתלה

המבקשות טנא הון צמיחה (קרן השקעות וטנא הון צמחיה – קרן השקעות מקבילה)  (להלן-"חברת ההשקעות") התקשרו בהסכם רכישה (להלן-"ההסכם") לרכישת מספר נכסים מהמשיבות, חברות הקוסמטיקה הולילנד קוסמטיקס ופרמה קוסמטיקס בע"מ (להלן-"חברות הקוסמטיקה"). בין יתר תנאי ההסכם נקבע כי ביצוע העסקה מותנה במספר תנאים מתלים ובכללם קבלת רישיונות ואישורים מסוימים תוך 90 יום ממועד חתימת ההסכם. המצאת אישורים אלה היתה באחריות חברות הקוסמטיקה. כמו כן כלל הסכם תנית בוררות רחבה.

חברת ההשקעות מבקשת מבית המשפט העליון לערער על החלטת בית המשפט המחוזי הואיל וזה נעתר לבקשת חברות הקוסמטיקה למנות בורר מכוח סעיף 16.2 להסכם הבוררות. לטענת המבקשות, הסכם המכר עצמו בטל ומשכך בטלה תניית הבוררות הכלולה בו. ביהמ"ש העליון דחה את הערעור בקובעו כי המשיבות מלאו אחר התנאי המתלה. משכך, הסכם המכר אינו בטל. בית המשפט העליון אימץ את קביעת ביהמ"ש המחוזי אשר הגיע למסקנה זו, שעה שבחן את טענת בטלות ההסכם שהעלתה חברת ההשקעות, לפיה חברות הקוסמטיקה לא עמדו בדרישת התנאי המתלה בהסכם. הסיבה לכך, לטענתן, הנה כי המצאת הרישיונות הנ"ל בוצעה ביום 11.11.08 ולא ביום 10.11.09 זאת בניגוד לתנאי הסכם המכר. כמו כן נקבע כי הקפדה זו על "קוצו של יום" אינה מתיישבת עם החובה לטעון טענות בתום לב, במיוחד בהתחשב בעובדה כי שיהוי זה מצד חברות הקוסמטיקה ביום אחד- לא השפיע כהוא זה על מצבה ועל ענייניה המסחריים והכספיים של חברת ההשקעות. מעבר לכל אלו הלכה ידועה היא  כי יש להעדיף פרשנות המקיימת הסכם בין הצדדים לעומת פרשנות השוללת את תוקפו.

לעניין טענת המשיבות כי יש לבטל את החוזה למפרע וכפועל יוצא את תנית הבוררות, קובע כב' השופט ג'ובראן כי אין בידו לקבלה. לא ייתכן כי כל אימת שמועלית טענה לפיה דין ההסכם, הכולל סעיף בוררות, לביטול מעיקרו, תהא התוצאה כי לא ניתן לקיים הליך בוררות. מצב מסוג זה יתקיים במקרים חריגים כאשר ישתכנע בית המשפט כי קיימת טענה חזקה וממשית נגד עצם תוקפו של הסכם הבוררות וזה לא המצב במקרה דנן.

עוד הדגיש בית המשפט את ההלכה החשובה לפיה רשות ערעור על החלטת בית משפט לפי חוק הבוררות, אינה ניתנת, אלא במקרים חריגים. מקרים יוצאי דופן אלו שמורים למקרים בהם מתעוררת שאלה משפטית, או ציבורית עקרונית אשר חורגת מעניינם הפרטי של הצדדים לבקשה, או כאשר נדרשת התערבותה של ערכאת הערעור מטעמי צדק ומניעת עיוות דין. בית המשפט קובע כי במקרה שלפנינו די היה בטיעון זה כדי לדחות את טענת המבקשות.

משהגיע ביהמ"ש למסקנה כי טענת חברת ההשקעות בדבר בטלות ההסכם אינה משכנעת, הרי נסללה בזאת הדרך לקבלת בקשת חברות הקוסמטיקה למינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות מאחר ועם היותו בתוקף, תקפה גם תניית הבוררות.

(ראה רע"א 4244/09 טנא הון צמחיה ואח' נ' הולילנד קוסמטיקס ואח' בפני כבוד השופט ס' ג'ובראן, ניתן ביום 9.6.09.)

על פסק הדין, עו"ד רונן סטי

ראוי לקיים הבחנה ברורה בין קיומה של תניית הבוררות ובין תוקפו של הסכם ההתקשרות. הליך הבוררות הנו הליך שיפוטי פרטי לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. אין ספק כי בזירה המסחרית שמורים להליך זה יתרונות רבים ובלבד שייערך הסכם בוררות "חכם" התפור למידותיהם המיוחדות של הצדדים ונסיבות המקרה. מעבר לכך, מינויו של בורר מקצועי הכרחי להצלחת הבוררות ובמדינת ישראל בה לא נדרשים עפ"י דין תנאי סף מינמליים הופכת מקצועיות הבורר לזן נדיר. ניסוח תניות בוררות הכוללות תנאים אלה, לרבות הסכמה על זהות הבורר, תחסוך את הצורך בבחינת סעיף הבוררות בבית המשפט. לשם מניעת ההתדיינות המיותרת במקרה דנן, ניתן היה להוסיף תנאי עפי"ו מחלקת בדבר קיומו של התנאי המתלה (של העסקה כולה) תיושב בהליך הבוררות.

 

צור קשר