סעיף גישור חוזי

סעיף גישור חוזי

הליך הגישור הנו הליך לניהול מו"מ בסיועו של צד שלישי, נייטרלי ונטול פניות לשם פתרון הסכסוך בהסכם. הסדר הגישור המושג בסיומו של ההליך ניתן לאישור כפסק דין בבית המשפט, גם אם טרם הוגש כתב תביעה.

סעיף הגישור

1.    התגלעה מחלוקת או אי הבנה בקשר לביצוע החוזה, הוראותיו, פרשנותו, או מחלוקת אחרת בקשר אליו  ולא באה על פתרונה במו"מ ישיר ייפנו הצדדים להליך של גישור שיחל תוך 14 ימים מיום שיבקש זאת אחד מהם. מוסכם כי הליך גישור ייערך בפני המגשר עו"ד רונן סטי, רונן סטי ושות', משרד עו"ד, בוררות ויישוב סכסוכים.

 

2.    היה והליך הגישור יסתיים ללא הסכם יהיו רשאים הצדדים למנות את המגשר, אם הסכימו על כך בכתב בסיום הליך הגישור כבורר יחיד ומכריע בסכסוך ביניהם. למען הסר ספק, היה ולא ימונה המגשר כבורר ולא יוסכם על קיום הליך בוררות בפני בורר אחר רשאי לפנות כל אחד מבעלי הדין לכל ערכאת שיפוט שיבחר.

 

3.   אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותם של הצדדים או מי מהם לנקוט בהליך משפטי במטרה למנוע נזק ממשי ומיידי לצד לחוזה או לצד שלישיעוד קודם פנייתם להליך של גישור.

 

4.   הודיע המגשר כי אין ביכולתו לקבל את המינוי מכל סיבה שהיא יפנו הצדדים למגשר תוך 7 ימים ממועד הודעתו לקבלת רשימה של 3 מגשרים חלופיים לבחירתם. לא פנו הצדדים למגשר או לא הסכימו על מגשר מתוך רשימת המגשרים שהוצעה על ידו – ימונה מגשר חלופי על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.

 

צור קשר