כללי הגישור בין הצדדים והמגשר

הסכם בין בעלי הדין והמגשר

 

1.     בעלי הדין מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.

 

2.         בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל-פה, ולא להזמינו להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.

 

3.         בעלי הדין מתחייבים לא למסור לבית המשפט או בהליך שיפוטי אחר דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים שנערכו במסגרת הליך הגישור ולצרכיו בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין. למען הסר ספק, אין בכך כדי למנוע מכל צד שימוש בטענותיו, המסמכים או המידע שהיה בידיו עובר להליך הגישור.

 

4.         ידוע לצדדים כי דברים שנמסרו בהליך גישור אינם מוגנים מלשמש כראיה בהליך משפטי פלילי.

 

5.         בעלי הדין זכאים להיוועץ עם עורכי דינם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.

 

6.         הצדדים מצהירים כי מובן להם שדינו של הסדר גישור כדין חוזה. היה ויסתיים הליך הגישור בהסדר גישור והא ייערך בכתב וייחתם על ידי בעלי הדין. סיימו הצדדים את הליך הגישור בהסדר – יהיו רשאים לבקש מבית המשפט לאשר את הסדר הגישור כפסק דין בהתאם להוראות הדין המסדירות זאת.

 

7.         בעלי הדין מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף לסעיף 8 ו-9 להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור.

 

8.         המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לבעלי הדין להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.

 

9.         המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל עניין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור. ככל שהיתה קיימת היכרות בין המגשר לבין מי מהצדדים היא צויינה על-ידם ו/או ע"י המגשר עד לחתימת הסכם זה.

 

10.     המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין. המגשר ידווח לבית המשפט על עניינים הקשורים בסדרי הגישור, כגון: מועדי ישיבות, השתתפות בהן, דחיות ו/או ביטולים מצד זה או אחר וכן בדבר תוצאות הליך הגישור.

 

11.     א. בתמורה לעבודת המגשר וצוותו ישולם שכר טרחה על בסיס שעתי כפי שייקבע על ידי המגשר.

ג. הודעת המגשר על שכ"ט ועל ההוצאות בעין במהלך הגישור מחייבת את בעלי הדין. שכ"ט ישולם בסיום כל ישיבת הגישור ובכל מקרה לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד סיומה של כל ישיבה. תשלום שלא ישולם במועדו יצבור הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה כדין.

סעיף מע"מ: על בעלי הדין המשלמים את שכר הטרחה להעביר את התשלומים בשם ובאמצעות בעל הדין אשר יזדכה על המע"מ בפועל. ביצוע תשלום באמצעות גורם שלא יזדכה בפועל יחייב אותו בפירעון דרישה זו, אם וככל שתידרש מן המשרד בהתאם להוראות הדין.

 

12.     כל אחד מן הצדדים ו/או המגשר רשאי להודיע על הפסקת הליך הגישור.

 

13.     הצדדים יהיו רשאים בהסכמה למנות את המגשר כבורר בכתב במידה והליך הגישור נסתיים ללא הסכם ובכפוף לקבלת הסכמת המגשר לכך.

 

14.     המגשר מתחייב שהוא לא יתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי הדין בכל עניין הקשור לסכסוך נושא הגישור.

 

15.     הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:

(א)   המגשר יקבע בתיאום עם הצדדים את המקום והמועד לכל ישיבה;

(ב)    המגשר יקבע את סדרי הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין;

(ג)         המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור; מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין;

(ד)        המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה בתיאום והסכמת הצדדים מראש.

 

16.     המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור.

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימות הצדדים:

 

 

_________________________                            _________________________

                 

 

 

 

                                 חתימת המגשר עו"ד רונן סטי      מועד: _________

 

 

צור קשר