הסכם בוררות במסלול פסק סופי

מסלול בפסק סופי נועד לכל אלה המעוניינים בהחלטה סופית בסכסוך ביניהם. בוררות זו הנה הליך מהיר בהשוואה לכל הליך בבית משפט או בוררות שכוללת ערכאת ערעור. בנוסף, בתחילת הבוררות פועל עו"ד סטי במשותף עם הצדדים ובאי כוחם לשם קביעת מסלול מוסכם ואפקטיבי לפתרון הסכסוך. עם חתימת הצדדים על נוסח הסעיף הבא ופניה לבוררות יבוצעו הפעולות הנ"ל.

בעת ייצוג לקוחות המשרד חשוב אנו בודקים היטב עם הלקוח אם הוא מבין את משמעות הבוררות במסלול זה. ביקורת על פסק הבוררות תהא אפשרית בדרך של הגשת בקשה לביטול הפסק, תיקונו או השלמתו לפי סעיף 24 לחוק הבוררות בבית המשפט המוסמך. כברירת מחדל בית המשפט המוסמך הנו בית המשפט המחוזי, אלא אם כן הסכסוך הופנה מבית משפט אחר לבוררות.

יש לציין כי עד לתיקון מס' 2 לחוק הבוררות היה זה המסלול היחיד בהליך הבוררות בישראל. להלן נציג דוגמה של הסכם בוררות למעוניינים לקיים הליך זה במשרדנו.

 

 

הסכם בוררות במסלול פסק סופי

שנערך ביום ______ לחודש ______ לשנת ______

בין: _____________________________

_______________________________

_______________________________

ע"י ב"כ עוה"ד_____________________

_______________________________

_______________________________

ובין: ____________________________

_______________________________

_______________________________

ע"י ב"כ עוה"ד_____________________

_______________________________

_______________________________

 

הואיל:              ובין הצדדים הנ"ל קיים סכסוך (להלן: "הסכסוך");

והואיל:             הבוררות ובעלי הדין החליטו למנות את עוה"ד רונן סטי כבורר יחיד ומכריע בסכסוך בהליך בוררות;

 

הוצהר, הותנה הוסכם בין הצדדים כדלקמן

  1. הגדרות

 

"בעלי הדין"  -              הצדדים להסכם הבוררות;

"הבורר" -                    עו"ד רונן סטי;

"פסק הבוררות" -         פסק הבוררות הניתן בסיום הליך הבוררות;

"חוק הבוררות" -          חוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

 

 

  1. מינוי הבורר

הצדדים מוסרים את בירור הסכסוך שביניהם להכרעת הבורר בתור בורר יחיד (להלן: "הבורר").

 

  1. הליך הבוררות

3.1.            כללי ניהול הליך הבוררות

3.1.1.      הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת של הסכסוך.

3.1.2.    הבורר יהא פטור מניהול הבוררות והכרעתה על פי הדין המהותי, כללי הראיות וסדרי הדין הנהוגים בבתי-משפט.

3.1.3.     הוראות התוספת לחוק הבוררות ישלימו הוראות הסכם זה רק במידה ועניינן לא הוסדר במפורש בהסכם בוררות זה.

3.1.4.   הבורר יהא מוסמך להכריע בשאלת היקף סמכותו, אם וככל שיידרש דיון בסוגיה זו במהלך הבוררות.

3.1.5.     הבורר יהא רשאי, לפי בקשה שהוגשה, לחייב את בעלי הדין, או חלקם, בהפקדת  ערובה להבטחת הוצאות הבוררות וכן לקבוע את תנאי הערובה.

           

3.2.      כתבי הטענות

3.2.1.      כתב תביעה יוגש תוך 21 יום ממועד חתימת הסכם זה, אלא אם כן קבע הבורר אחרת.

3.2.2.      כתב הגנה יוגש תוך 21 יום נוספים.

3.2.3.      התובע רשאי, אם ירצה בכך, להגיש כתב תשובה תוך 7 ימים ממועד כתב ההגנה.

היה והנתבע יחפוץ בהגשת כתב תביעה שכנגד, יגיש אותו בצמוד לכתב ההגנה. לוח

הזמנים המפורט לעיל ביחס לכתב התביעה, יחול בהתאמה לעניין הגשת כתב הגנה

שכנגד וכתב תשובה שכנגד במקרה זה.

3.2.4.     כתבי הטענות יפרטו את טענות הצדדים והמסמכים התומכים בהם.

3.2.5.    כתבי הטענות יתמכו בתצהיר אימות על דרך ההפניה המאשר את העובדות נשוא

כתבי הטענות.

3.2.6 היה והצדדים פנו לבוררות תוך ניהול הסכסוך קודם לכן בבית משפט, יועבר העתק מכתבי טענותיהם לתיק הבוררות והבורר יקבע את סדרי הדיון בהתאמה.

 

 

3.3.        טכניקות לייעול סדרי דיון בבוררות

אחר שהוגשו כתבי הטענות יכנס הבורר ישיבה לשם קביעת סדרי הדיון לשם פתרון בחינת דרכים יעילות לפתרון הסכסוך ובכלל זאת:

3.3.1     הגדרת המחלוקות הצריכות הכרעה ככל הניתן;

 

3.3.2     בחינת אפשרות הכרעת מחלוקות מסוימות על בסיס מסמכים בלא צורך בחקירת עדים ובלבד שניתנה הסכמת הצדדים לכך;

 

3.3.3     סיוע או הנחיית הצדדים לשם גיבוש הסכמות דיוניות או מהותיות במסגרת הבוררות מבלי שהדבר ייחשב לנקיטת עמדה כלשהי בסכסוך;

 

3.3.4   דיון וקביעת סדרי דיון אחרים לפי החלטת הבורר או בהסכמת הצדדים שיש בהן כדי לייעל את בירור הסכסוך ופתרונו בהליך הבוררות;

 

 

 

3.4 הליכים מקדמיים

3.4.1 .  בקשות הנוגעות להליכים מקדמיים יוגשו עד 14 ימים ממועד הגשת אחרון כתבי

הטענות; תגובה תינתן תוך 7 ימים נוספים ממועד הגשת הבקשה והחלטת הבורר

תינתן מוקדם ככל האפשר.

3.4.2.  בקשות להליכים מקדמיים, אם וככל שיוגשו לאחר המועד הקבוע ילוו בתצהיר

תומך המסביר את סיבת העיכוב.

3.4.3. הבורר יחליט על דרך השלמת ההליכים המקדמיים ובכל עניין הנוגע לסדרי הדיון

והנדרש לניהול הליך הבוררות.

 

  1. תצהירי עדות ראשית

3.5.1. כתבי הטענות שהוגשו ישמשו כתצהיר  עדות ראשית מטעם הצדדים;

3.5.2. בעלי הדין יהיו רשאים להגיש תצהיר עדות משלים בכפוף לקבלת רשות הבורר לכך.

35.3.  בעלי הדין יגישו רשימת עדים מטעמם ודרך מסירת עדותם תוך 7 ימים ממועד השלמת

ההליכים המקדמיים. לא הוחלט אחרת, תמסר עדותם בתצהיר תוך 14 ימים ממועד זה.

35.4. הליכי הוכחות יתקיימו מוקדם ככל האפשר אחר סיום ההליכים המקדמיים. בעלי הדין

יגישו סיכומים באופן שיוסכם ביניהם, או יוחלט על ידי הבורר.

 

3.6.          ישיבות הבוררות ותיעודן בפרוטוקול

3.6.1.     ישיבות הבוררות יתקיימו במשרד הבורר.

3.6.2.  ישיבות הבוררות יתועדו בפרוטוקול בכתב או בהקלטה קולית מתומללת לפי החלטת הבורר בנסיבות העניין והיקפו. בעלי הדין יישאו בעלויות תיעוד ישיבות הבוררות בחלקים שווים.

3.6.3.   הבורר יקיים את ישיבות הבוררות במשרדו אך יהא מוסמך לקיים ישיבות בוררות  תוך שימוש באמצעי תקשורת מתקדמים כשיחות וידאו, שיחות ועידה ו/או אמצעים אחרים לשם ניהולו היעיל של הליך הבוררות.

 

 

3.7.          מומחיות והערכה

3.7.1.   הבורר יהא רשאי לפעול גם כמומחה ו/או מעריך הכל לפי שיראה לבורר במהלך הבוררות.

3.7.2.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא רשאי הבורר למנות מומחה, אם מצא כי הדבר נדרש

לבירור הסכסוך, לפי דעתו, או על-פי בקשה של מי מבעלי הדין.

3.7.3.  הצדדים יישאו בהוצאות המומחה בחלקים שווים, אלא אם כן החליט הבורר אחרת לפי

בקשה של מי מהם.

3.7.4. הבורר יהא רשאי לזמן את המומחה ליתן עדות ויהא רשאי להחליט על דרך מתן עדותו

בהליך הבוררות.

 

3.8        סעדים זמניים

3.8.1     הסמכות

3.8.1.1  הבורר יהא מוסמך ליתן צו מניעה או צו עשה זמניים אשר תחולתם ביחסים הישירים בין בעלי הדין.

3.8.1.2  הבורר יהא מוסמך ליתן סעדים זמניים כאמור לעיל וגם אחרים הטעונים הסכמה, או שיתוף פעולה של צד שלישי. החלטה זו תוגש לבית המשפט לפי סעיף 16 לחוק הבוררות והנה כפופה לאישורו והחלטתו בעניין.

3.8.2     הבקשה והכרעתה

3.8.2.    בקשה לסעד זמני תומצא לצד שכנגד עם הגשתה, אלא אם כן, הוגשה מנימוקים מיוחדים במעמד צד אחד.

3.8.2. לבקשה יצורפו תצהיר מטעם המבקש וכתב התחייבות להבטחת כל נזק שייגרם למשיב או לצד ג' כתוצאה ממתן הסעד המבוקש.

3.8.2     מנימוקים מיוחדים רשאי בעל דין לפנות בבקשה למתן סעד זמני עוד טרם הגשת כתבי טענות בתיק הבוררות.

3.8.2     הורה הבורר על מתן סעד זמני יהא מוסמך להורות על מתן בטחונות בהתאם לשיקול דעתו.

3.8.2     החלטה בדבר מתן סעד זמני יכול ותשונה או תבוטל בכפוף לנסיבות העניין ועל יסוד בקשת בעל דין מנומקת הנתמכת בתצהיר.

 

  1. פסק הבוררות

4.1.                  הבורר רשאי לתת פסק הצהרתי, צו עשה/לא תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר שבית המשפט הוסמך לתיתו, וכן רשאי הוא לתת פסק ביניים המכריע בנושא הבוררות חלקים חלקים והחלטות לפי שיקול דעתו.

4.2.       הבורר ינמק את פסק הבוררות, אלא אם כן יודיעו בעלי הדין כי הם פוטרים אותו מכך.

4.3.       הבורר יחתום על פסק הבוררות ויציין את מועד חתימתו.

4.4.     הבורר לא יהיה חייב להקריא בפני הצדדים את פסק הבוררות, ו/או פסקי ביניים ו/או החלטות, ו/או צווים למיניהם ורשאי הוא להעבירם לצדדים בדואר רשום, או באמצעי תקשורת דיגיטלית.

4.5.      פסק הבוררות יינתן תוך 90 יום ממועד סיום הליכי הבוררות הנדרשים לשם עריכתו, ובכלל זה אחרון הסיכומים, או ההליכים מטעם בעל הדין שנדרש לכך. הבורר מוסמך, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך מועד זה לתקופה נוספת בציון הנימוקים לכך. הליך הבוררות יוארך בהתאם להודעת הבורר.

4.6       פסק הבוררות אינו ניתן לערעור.

4.7.      השלמת שכרו של הבורר תיעשה לפני מתן פסק הבוררות ותהווה תנאי למסירתו וזאת, מבלי לגרוע מזכות הבורר לקבל את שכרו בשיעורים טרם סיום חיבור הפסק.

 

  1. עלויות ותשלומים

5.1. הבורר רשאי להורות בדבר הוצאות הצדדים, לרבות שכר טרחת עורך-דין, ובדבר שכר

הבורר והוצאותיו, כולם או מקצתם, והוא רשאי להורות על הפקדת סכומים אלה או על מתן

ערובה לתשלומם.

5.2. בתמורה לעבודתו של הבורר, לרבות הכנה, לימוד החומר, טיפול בבקשות שונות, עריכת פסק

בוררות וכל הכרוך במילוי תפקידו ישלמו הצדדים תשלומים באופן שווה כפי שייקבע על ידי הבורר.

5.3. עלות נוספת כעלות חוו"ד מומחה, תחולק שווה בשווה בין בעלי הדין, אלא אם הוסכם על

חלוקה אחרת. בעל דין אשר שילם שכ"ט בורר בשם בעל דין אחר יהא זכאי להיפרע ממנו

בהתאם להוראות פסק הבוררות. שחרור פסק הבוררות ייעשה רק לאחר פירעון מלא של שכ"ט

הבורר מכל בעלי הדין.

 

  1. הודעות והמצאות

6.1. היה והבורר לא קבע אחרת יחולו ההוראות הבאות:

6.1.1.  מועד המצאתו של מסמך שנמסר ייחשב מועד מסירתו.

6.2.מועד המצאתו של מסמך שנשלח בפקסימיליה ייחשב יום עסקים אחד לאחר מועד קבלתו

במכשיר הפקסימיליה של הנמען.

6.1.3.  מועד המצאתו של מסמך שנשלח בדואר רשום ייחשב 3 ימי עסקים לאחר מועד  שליחתו.

6.1.4.  בעל-דין המגיש מסמך בהליך הבוררות ימציאו ישירות לבעלי הדין האחרים.

 

  1. חתימת הסכם הבוררות

7.1.  היה ובעלי הדין הסכימו על שינויים כלשהם בתנאי הסכם זה, הם מפורטים בנספח השינויים

המצ"ב כנספח א'.

7.2. בעלי הדין חתמו על הסכם הבוררות לאחר שהבינו את משמעויותיו מאת באי כוחם בפני באי

כוחם, או באמצעותם ומצהירים כי חתימת הסכם הבוררות מחייבת אותם לכל דבר ועניין.

7.3 הבוררות תתנהל על פי הסכם הבוררות שנחתם בין הצדדים. למען הסר ספק, היה והצדדים הסכימו בכתב על קיום כללי הבוררות לפי כללי קוד סטי בלא חתימת הסכם הבוררות מפורט, יחולו הכללים שיהיו בתוקף במועד תחילת הבוררות.

7.4 האמור בהסכם זה יחול על יחיד ורבים בהתאמה.

 

ולראיה באנו על החתום

 

 

___________________________                              ___________________________

 

 

צור קשר