הסכם בוררות במסלול ערעור בזכות

בוררות במסלול הערעור בזכות נועדלכל אלה המעוניינים בקיום הליך בוררות הכולל אפשרות ערעור. הערעור נועד לאפשר תיקון טעות יסודית ומהותית שנפלה בפסק הבוררות ונוגעת לגופו של הסכסוך, אם נפלה כזו.  הליך הערעור נערך בפני בורר והוסדר בתיקון לחוק הבוררות, אותו יזמתי עוד בשנת 2004 ואושר בחודש נובמבר 2008 בכנסת כחלק מחוק הבוררות. בהתאם להוראות החוק קיימת חובהלנמק את פסק הבוררות. יש להקפיד על ניהול פרוטוקול המשקף את מהלך הבוררות וכמובן לנהל את הבוררות באופן מקצועי. בעת ייצוג לקוחות אנו רואים חשיבות רבה לעריכת הסכם "חכם" המתאים לתנאי הצדדים ונסיבות המקרה המיוחדות ולא להסתפק ב"הסכם ברירת המחדל" המועיל בתוספת לחוק. להלן דוגמה של הסכם בוררות אשר חבור ע"י עו"ד סטי.

 

 

הסכם בוררות במסלול ערעור בזכות

(לפי סעיף 21א' לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968 )

שנערך ביום ______ לחודש ______ לשנת ______

בין: _____________________________

_______________________________

_______________________________

ע"י ב"כ עוה"ד_____________________

_______________________________

_______________________________

ובין: ____________________________

_______________________________

_______________________________

ע"י ב"כ עוה"ד_____________________

_______________________________

_______________________________

 

 

הואיל:              ובין הצדדים הנ"ל קיים סכסוך (להלן: "הסכסוך");

 

והואיל:             ובעלי הדין החליטו למנות את עוה"ד רונן סטי כבורר יחיד ומכריע בסכסוך בהליך בוררות הכולל זכות ערעור בהתאם לסעיף 21א' לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968;

 

 

הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

  1. הגדרות

 

"בעלי הדין"  -              הצדדים להסכם הבוררות;

"הבורר" -                    עו"ד רונן סטי;

"פסק הבוררות" -         פסק הבוררות הניתן בסיום הליך הבוררות;

"חוק הבוררות" -          חוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

 

  1. מינוי הבורר

2.1 הצדדים מוסרים את בירור הסכסוך שביניהם להכרעת הבורר בהליך בוררות הכולל זכות ערעור בהתאם לסעיף 21א' לחוק הבוררות (ערעור בפני בורר).

  1. הליך הבוררות

3.1.             כללי ניהול הליך הבוררות

3.1.1.        הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת של הסכסוך.

3.1.2.        הבורר יהיה פטור מניהול הבוררות והכרעתה בהתאם לדין המהותי, כללי הראיות וסדרי הדין הנהוגים בבתי-משפט.

3.1.3.        הוראות התוספות לחוק הבוררות ישלימו הוראות הסכם זה רק במידה ועניינן לא הוסדר במפורש בהסכם בוררות זה.

3.1.4.        הבורר יהא מוסמך להכריע בשאלת היקף סמכותו, אם וככל שיידרש דיון בסוגיה זו במהלך הבוררות.

3.1.5.        הבורר יהא רשאי, לפי בקשה שהוגשה, לחייב את בעלי הדין או חלקם בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הבוררות וכן לקבוע את תנאי הערובה.

 

3.2.             כתבי הטענות

3.2.1.        כתב תביעה יוגש תוך 21 יום ממועד חתימת הסכם זה.

3.2.2.        כתב הגנה יוגש תוך 21 יום נוספים.

3.2.3.        התובע רשאי, אם ירצה בכך, להגיש כתב תשובה תוך 7 ימים ממועד כתב ההגנה. היה והנתבע יחפוץ בהגשת כתב תביעה שכנגד, יגיש אותו בצמוד לכתב ההגנה. לוח הזמנים המפורט לעיל ביחס לכתב התביעה, יחול בהתאמה לעניין הגשת כתב הגנה שכנגד וכתב תשובה שכנגד במקרה זה.

3.2.4.        כתבי הטענות יפרטו את טענות הצדדים והמסמכים התומכים בהם.

3.2.5.        כתבי הטענות יתמכו בתצהיר אימות על דרך ההפניה המאשר את העובדות נשוא  כתבי הטענות.

3.2.6.        היה והצדדים פנו לבוררות תוך ניהול הסכסוך קודם לכן בבית משפט, יועבר העתק מכתבי טענותיהם לתיק הבוררות והבורר יקבע את סדרי הדיון בהתאמה.

3.3.            טכניקות לייעול סדרי דיון בבוררות

אחר שהוגשו כתבי הטענות יכנס הבורר ישיבה לשם קביעת סדרי הדיון לשם פתרון בחינת דרכים יעילות לפתרון הסכסוך ובכלל זאת:

3.3.1         הגדרת המחלוקות הצריכות הכרעה ככל הניתן;

3.3.2         בחינת אפשרות הכרעת מחלוקות מסוימות על בסיס מסמכים בלא צורך בחקירת עדים ובלבד שניתנה הסכמת הצדדים לכך;

 

3.3.3         סיוע או הנחיית הצדדים לשם גיבוש הסכמות דיוניות או מהותיות במסגרת הבוררות מבלי שהדבר ייחשב לנקיטת עמדה כלשהי בסכסוך;

 

3.3.4         דיון וקביעת סדרי דיון אחרים לפי החלטת הבורר או בהסכמת הצדדים שיש בהן כדי לייעל את בירור הסכסוך ופתרונו בהליך הבוררות;

 

 

 

 

 

3.4.             הליכים מקדמיים

 

3.4.1.        בקשות הנוגעות להליכים מקדמיים יוגשו עד 14 ימים מהמועד הקבוע להגשת אחרון כתבי הטענות. תגובה תינתן תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה והחלטת הבורר תינתן לאחר מכן.

3.4.2.        בקשות להליכים מקדמיים, אם וככל שיוגשו לאחר המועד הקבוע, ילוו בתצהיר תומך המסביר את סיבת העיכוב.

3.4.3.        הבורר יחליט על דרך השלמת ההליכים המקדמיים ובכל עניין הנוגע לסדרי הדיון והנדרש לניהול הליך הבוררות.

 

3.5.             תצהירי עדות ראשית

3.5.1.        כתבי הטענות שהוגשו ישמשו כתצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים.

3.5.2.        ואולם, בעלי הדין יהיו רשאים להגיש תצהיר עדות משלים בכפוף לקבלת רשות הבורר לכך.

3.5.3.        בעלי הדין יגישו רשימת עדים מטעמם ודרך מסירת עדותם תוך 7 ימים מן המועד בו הושלמו ההליכים המקדמיים. לא הוחלט אחרת, תמסר עדותם בתצהיר תוך 14 ימים ממועד זה. הליכי ההוכחות יתקיימו מוקדם ככל האפשר אחר סיום ההליכים המקדמיים. בעלי הדין יגישו סיכומים באופן שיוסכם ביניהם, או יוחלט ע"י הבורר.

 

3.6.             ישיבות הבוררות ותיעודן בפרוטוקול

3.6.1.        ישיבות הבוררות יתקיימו במשרד הבורר.

3.6.2.        ישיבות הבוררות יתועדו בפרוטוקול בכתב או בהקלטה קולית מתומללת לפי החלטת הבורר בנסיבות העניין והיקפו וישקפו את מהלך הדיון ודברי בעלי הדין. בעלי הדין ישאו בעלויות תיעוד ישיבות הבוררות בחלקים שווים.

3.4.3    הבורר יקיים את ישיבות הבוררות במשרדו אך יהא מוסמך לקיים ישיבות בוררות  תוך שימוש באמצעי תקשורת מתקדמים כשיחות וידאו, שיחות ועידה ו/או אמצעים אחרים לשם ניהולו היעיל של הליך הבוררות.

 

3.7      סעדים זמניים

3.7.1           הסמכות

3.7.1.1        הבורר יהא מוסמך ליתן צו מניעה או צו עשה זמניים אשר תחולתם ביחסים הישירים בין בעלי הדין.

3.7.1.2        הבורר יהא מוסמך ליתן סעדים זמניים כאמור לעיל וגם אחרים הטעונים הסכמה, או שיתוף פעולה של צד שלישי. החלטה זו תוגש לבית המשפט לפי סעיף 16 לחוק הבוררות והנה כפופה לאישורו והחלטתו בעניין.

 

3.7.2           הבקשה והכרעתה

3.7.2.1        בקשה לסעד זמני תומצא לצד שכנגד עם הגשתה, אלא אם כן, הוגשה מנימוקים מיוחדים במעמד צד אחד.

3.7.2.2        לבקשה יצורפו תצהיר מטעם המבקש וכתב התחייבות להבטחת כל נזק שייגרם למשיב או לצד ג' כתוצאה ממתן הסעד המבוקש.

3.7.2.3        מנימוקים מיוחדים רשאי בעל דין לפנות בבקשה למתן סעד זמני עוד טרם הגשת כתבי טענות בתיק הבוררות.

3.7.2.4        הורה הבורר על מתן סעד זמני יהא מוסמך להורות על מתן בטחונות בהתאם לשיקול דעתו.

3.7.2.5        החלטה בדבר מתן סעד זמני יכול ותשונה או תבוטל בכפוף לנסיבות העניין ועל יסוד בקשת בעל דין מנומקת הנתמכת בתצהיר.

3.8   מומחיות והערכה

3.8.1          הבורר יהא רשאי לפעול גם כמומחה ו/או מעריך הכל לפי שיקול דעתו של הבורר במהלך הבוררות.

3.8.2          מבלי לגרוע מן האמור לעיל יהא רשאי הבורר למנות מומחה, אם מצא כי הדבר נדרש לבירור הסכסוך, לפי דעתו, או על-פי בקשה של מי מבעלי הדין.

3.8.3          הצדדים יישאו בהוצאות המומחה בחלקים שווים, אלא אם כן החליט הבורר אחרת לפי בקשה של מי מהם.

3.8.4          הבורר יהא רשאי לזמן את המומחה ליתן עדות ויהא רשאי להחליט על דרך מתן עדותו בהליך הבוררות.

 

 

  1. פסק הבוררות בערכאה הראשונה

4.1.             הבורר רשאי לתת פסק הצהרתי, צו עשה/לא תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר שבית-המשפט הוסמך לתיתו, וכן רשאי הוא לתת פסק ביניים המכריע בנושא הבוררות חלקים חלקים והחלטות לפי שיקול דעתו.

4.2.             הבורר ינמק את פסק הבוררות.

4.3.             הבורר יחתום על פסק הבוררות ויציין את מועד חתימתו.

4.4.             הבורר לא יהיה חייב להקריא בפני הצדדים את פסק הבוררות, ו/או פסקי ביניים ו/או  החלטות, ו/או צווים למיניהם ורשאי הוא להמציאם לצדדים בדואר רשום או באמצעי תקשורת דיגיטלית.

4.5.             פסק הבוררות יינתן תוך 90 יום ממועד סיום הליכי הבוררות הנדרשים לשם עריכתו, ובכלל זה אחרון הסיכומים, או ההליכים מטעם בעל הדין שנדרש לכך. הבורר מוסמך, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך מועד זה לתקופה נוספת בציון הנימוקים לכך. הליך הבוררות יוארך בהתאם להודעת הבורר.

 

  1. ערכאת הערעור

5.1.             זכות הערעור והבורר בערעור

5.1.1.        הליכי הערעור יתנהלו במסלול הערעור בהתאם לסעיף 21א' לחוק הבוררות.

5.1.2.        פסק הבוררות ניתן לערעור על-ידי הצדדים או מי מהם. למען הסר ספק, יהא רשאי כל אחד מבעלי הדין לטעון בערעור, מבלי לגרוע מזכותו לטעון ליתר עילות הערעור הנהוגות בעת מתן פסק דין על פי דין בשינויים המחויבים, לתיקון טעות של ממש שנפלה בפסק הבוררות הנוגעת לגוף הסכסוך (להלן:  "ערעור").

 

5.2.             מינוי הבורר שבערעור

5.2.1.        פסק הבוררות שניתן בערכאה הראשונה יהא נתון לזכות ערעור של בעלי הדין.

5.2.2.        באין הסכמה אחרת ובכתב תוך 21 ימים ממועד מתן פסק הבוררות על זהות הבורר וכללי הדיון בערעור, יחולו ההוראות המפורטות להלן וזהות הבורר תיקבע ע"י ראש לשכת עוה"ד בישראל (להלן: "הסמכות הממנה").

5.2.3.        מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה, תנאי סף למינוי הבורר בערעור הנו וותק של 15 שנה לפחות במקצוע עריכת הדין או מילוי תפקיד שפיטה באחד מבתי המשפט בישראל.

 

5.3.             סדרי הדיון ועלויות ניהול הערעור

5.3.1.        הערעור יוגש בתוך שלושים ימים מיום שפסק הבוררות הומצא לבעלי הדין, או מיום שהתמנה הבורר בערעור – המאוחר שבהם; בעלי הדין האחרים רשאים להגיש תגובה לערעור בתוך שלושים ימים מיום שהומצא להם הערעור; המערער רשאי להגיש כתב תשובה לתגובה בתוך 15 ימים מיום המצאתה.

5.3.2.        הוגש ערעור, רשאים בעלי הדין האחרים להגיש ערעור שכנגד בתוך שלושים ימים מיום שהומצא להם הערעור; בעלי הדין האחרים רשאים להגיש כתב תשובה לערעור שכנגד בתוך 15 ימים מיום שהומצא להם הערעור שכנגד.

5.3.3.        כל כתבי הטענות שבערעור על תגובותיהם לעיל יהיו מנומקים, יפרטו את האסמכתאות התומכות בהם ויצורפו אליהם המסמכים עליהם מסתמך בעל הדין. כל כתב טענות יומצא לבעלי הדין שכנגד ולבורר כאשר הוא כולל פרטי הזהות והמען להמצאת מסמכים של הצדדים ובאי כוחם.

 

5.4.             הדיון בערעור והכרעתו

5.4.1.        הבורר בערעור רשאי לקיים ישיבות בנוכחות הצדדים, לשמוע טיעונים ולבקש סיכומים בכתב.

5.4.2.        הבורר לא יהא רשאי לשמוע עדים, אלא אם כן מצא כי קיימים נימוקים מיוחדים לכך; ההכרעה בערעור תהיה על סמך החומר שהיה בפני הבורר הראשון ונדרש לבחינה בערעור ועל סמך טענות הצדדים בפני הבורר שבערעור.

5.4.3.        ככל שיימצא על ידי הבורר ו/או בעלי הדין כי נדרש על ידם קיום דיון בערעור, תימסר הודעה על כך עד 14 יום אחר המצאת אחרון כתבי הטענות שבערעור והבורר יקיים דיון ולפי צורך דיונים נוספים לשם הכרעתו. לא נמסרה הודעה כאמור, יחליט הבורר בערעור.

5.4.4.        הבורר בערעור יהא רשאי, בין היתר, לאשר את פסק הבוררות שניתן בערכאה הראשונה במלואו, או בחלקו, לתקנו, להשלימו או לבטלו באופן חלקי או בשלמות, לקבל או לדחות את הערעור באופן חלקי או בשלמות.

5.4.5.        בנוסף, יהא הבורר רשאי לקבל כל החלטה אחרת הדרושה לסיום הליך הבוררות ובכלל זה להעבירו לבורר בערכאה הראשונה יחד עם הוראות מתאימות.

5.4.6.        על הבורר בערעור לתת את פסק הבוררות בתוך 60 יום ממועד סיום הליכי הערעור, לרבות סיכומי הצדדים, ככל שנדרשו בהליך זה. הבורר רשאי להאריך מועד זה לתקופה נוספת בכפוף להודעתו לצדדים על כך טרם סיום הליכי הערעור הנדרשים להכרעתו ובציון הנימוקים לכך. הליך הבוררות יוארך בהתאם לכך.

5.4.7.        הבורר בערעור ינמק את פסק הבוררות שבערעור.

5.4.8.        ההחלטה בערעור, יחד עם פסק הבוררות שניתן בערכאה הראשונה הכפוף לה, תהא סופית, תחייב את בעלי הדין וחליפיהם כמעשה בית-דין ודינה כ"פסק בוררות" כמשמעו בחוק הבוררות (להלן – "פסק בוררות סופי").

5.4.9.        אין בתנאים המפורטים לעניין הערעור על הליך הבוררות כדי למנוע מהם לנהל את הליך הערעור, בכפוף להסכם חתום שייחתם ביניהם, בפני המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל ועל פי תנאיו במקום כללי הדיון אשר נקבעו לכך בהסכם בוררות זה. למען הסר ספק, כל עוד לא נחתם הסכם דיוני אחר יחייבו כללי הבוררות לעניין ערעור בהסכם זה.

 

  1. עלויות ותשלומים

6.1.             הבורר רשאי להורות בדבר הוצאות הצדדים, לרבות שכר טרחת עורך-דין, ובדבר שכר הבורר והוצאותיו, כולם או מקצתם, והוא רשאי להורות על הפקדת סכומים אלה, או על מתן ערובה לתשלומם.

6.2.               בתמורה לעבודתו של הבורר, לרבות הכנה, לימוד החומר, טיפול בבקשות שונות, עריכת פסק בוררות וכל הכרוך במילוי תפקידו, ישלמו הצדדים תשלומים באופן שווה כפי שייקבע על ידי הבורר.

6.3.             עלות נוספת, כעלות חוו"ד מומחה, תחולק שווה בשווה בין בעלי הדין, אלא אם הוסכם על חלוקה אחרת.

6.4.             בעל דין אשר שילם שכ"ט בורר בשם בעל דין אחר יהא זכאי להיפרע ממנו בהתאם להוראות פסק הבוררות.

6.5.             שחרור פסק הבוררות ייעשה רק לאחר פירעון מלא של שכ"ט הבורר מכל בעלי הדין.

 

 

6.6.             שכ"ט הבורר שבערעור

6.6.1.        שכר טרחת הבורר שבערעור יהא בהתאם לסיכומו עם בעלי הדין אלא אם כן יחולו כללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין כפועל יוצא מקבלת כללי בוררות אלו בכתב ע"י הצדדים במקום כללי הערעור בהסכם בוררות זה.

6.6.2.        הבורר שבערעור ימסור את פסק הבוררות הסופי לאחר שנפרע שכרו על ידי הצדדים, ביחד ולחוד, במלואו.

6.6.3.        הבורר בערעור יקבע בהחלטתו בסיום ההליך הערעור את חלוקת הוצאות הבוררות בהתאם לתוצאות הערעור, אלא אם כן יחליט אחרת מטעמים שיירשמו בהחלטה זו.

6.6.4.        הבורר בערעור רשאי להורות בדבר הוצאות הצדדים, לרבות שכר טרחת עורך דין ובדבר שכר הבורר והוצאותיו, כולם או מקצתם, והוא רשאי להורות על הפקדת סכומים אלה, או על מתן ערובה לתשלומם.

 

  1. הודעות, המצאות ושונות

7.1.             היה והבורר לא קבע אחרת יחולו ההוראות הבאות;

7.1.1.        מועד המצאתו של מסמך שנמסר ייחשב מועד מסירתו.

7.1.2.        מועד המצאתו של מסמך שנשלח בפקסימיליה ייחשב יום עסקים אחד לאחר מועד קבלתו במכשיר הפקסימיליה של הנמען.

7.1.3.        מועד המצאתו של מסמך שנשלח בדואר רשום ייחשב 3 ימי עסקים לאחר מועד  שליחתו.

7.1.4.        בעל-דין, המגיש מסמך בהליך הבוררות ימציאו ישירות לבעלי הדין האחרים.

 

  1. חתימת הסכם הבוררות

8.1.             היה ובעלי הדין הסכימו על שינויים כלשהם בתנאי הסכם זה הם מפורטים בנספח השינויים המצ"ב כנספח א' להסכם הבוררות.

8.2.             בעלי הדין חתמו על הסכם הבוררות לאחר שקראו והבינו את תנאיו ומצהירים כי חתימת הסכם הבוררות מחייבת אותם לכל דבר ועניין.

8.3.             הבוררות תתנהל על פי הסכם הבוררות שנחתם בין הצדדים. למען הסר ספק, היה והצדדים הסכימו בכתב על קיום כללי הבוררות לפי כללי קוד סטי בלא חתימת הסכם הבוררות מפורט, יחולו הכללים שיהיו בתוקף במועד תחילת הבוררות.

8.4.             הוראות הסכם זה יחול על יחיד ורבים בהתאמה.

8.5.

 

 

ולראיה באנו על החתום

 

 

 

___________________________                              ___________________________

 

צור קשר