אמנת ניו יורק: אישור פסק בוררות חוץ

אמנת ניו יורק להכרה ואכיפה של פסקי בוררות חוץ (1958) מסדירה את הכללים לאישור פסקי בוררות אשר ניתנו מחוץ למדינה בה מעוניינים בהכרה ואכיפה בפועל של תוצאות הבוררות. ישראל, כמו גם כ – 150 מדינות חתמו על אמנה זו ואמצו את כלליה בהוראות הדין. התוצאה הנה דרך ידידותית ובינ"ל לאכיפת פסקי בוררות כמעט בכל מקום בעולם.

תיקון מס' 1 לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968 , הוסיף את סעיף 29א לחוק הבוררות המסדיר את אישורם או ביטולם של פסקי בוררות חוץ בישראל.

"29א. פסק בוררות חוץ

בקשה לאישור או לביטול של פסק בוררות-חוץ שחלה עליו אמנה בינלאומית שישראל צד לה והאמנה קובעת הוראות בענין הנדון, תוגש ותידון בהתאם לאותן הוראות ובכפוף להן".

פסק בוררות חוץ בהתאם לסעיף 1, לחוק הבוררות הנו:

"פסק בוררות חוץ" – פסק בוררות שניתן מחוץ לישראל;

יישומה של האמנה בישראל הוסדרה בתקנות לביצוע אמנת ניו יורק (בוררות חוץ), השתל"ד 1974. ספרו של עו"ד רונן סטי על "ניהול בוררות בינ"ל ב –ICC" כולל פרק המוקדש לסקירת כללי אמנת ניו ירוק ויישומם בפועל. ועדת הבוררות הבינ"ל של ה – ICC הוציאה לאור בשנת 2009 קודקס רב לאומי על יישומה של אמנת ניו יורק במדינות רבות בעולם. עו"ד סטי ייצג את ישראל בקודקס זה המצוי במשרדנו ומסייע בייצוג לקוחות בתחום הבוררות הבינ"ל החל משלב הוצאתה לפועל ועד לאכיפתה בכפר הגלובלי.

בקשה לאישור או לביטול של פסק בוררות-חוץ שחלה עליו אמנה בינלאומית שישראל צד לה והאמנה קובעת הוראות בענין הנדון, תוגש ותידון בהתאם לאותן הוראות ובכפוף להן".

פסק בוררות חוץ בהתאם לסעיף 1, לחוק הבוררות הנו:

"פסק בוררות חוץ" – פסק בוררות שניתן מחוץ לישראל;

יישומה של האמנה בישראל הוסדרה בתקנות לביצוע אמנת ניו יורק (בוררות חוץ), השתל"ד 1974. ספרו של עו"ד רונן סטי על "ניהול בוררות בינ"ל ב –ICC" כולל פרק המוקדש לסקירת כללי אמנת ניו ירוק ויישומם בפועל. ועדת הבוררות הבינ"ל של ה – ICC הוציאה לאור בשנת 2009 קודקס רב לאומי על יישומה של אמנת ניו יורק במדינות רבות בעולם. עו"ד סטי ייצג את ישראל בקודקס זה המצוי במשרדנו ומסייע בייצוג לקוחות בתחום הבוררות הבינ"ל החל משלב הוצאתה לפועל ועד לאכיפתה בכפר הגלובלי.

בקשה לאישור או לביטול של פסק בוררות-חוץ שחלה עליו אמנה בינלאומית שישראל צד לה והאמנה קובעת הוראות בענין הנדון, תוגש ותידון בהתאם לאותן הוראות ובכפוף להן".

פסק בוררות חוץ בהתאם לסעיף 1, לחוק הבוררות הנו:

"פסק בוררות חוץ" – פסק בוררות שניתן מחוץ לישראל;

יישומה של האמנה בישראל הוסדרה בתקנות לביצוע אמנת ניו יורק (בוררות חוץ), השתל"ד 1974. ספרו של עו"ד רונן סטי על "ניהול בוררות בינ"ל ב –ICC" כולל פרק המוקדש לסקירת כללי אמנת ניו ירוק ויישומם בפועל. ועדת הבוררות הבינ"ל של ה – ICC הוציאה לאור בשנת 2009 קודקס רב לאומי על יישומה של אמנת ניו יורק במדינות רבות בעולם. עו"ד סטי ייצג את ישראל בקודקס זה המצוי במשרדנו ומסייע בייצוג לקוחות בתחום הבוררות הבינ"ל החל משלב הוצאתה לפועל ועד לאכיפתה בכפר הגלובלי.

  בוררות בינלאומית - פסיקה מכיל 2 דפים אמנת ניו-יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ, 1958 (בשפה העברית) אמנת ניו-יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ, 1958
אמנת ניו-יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ, 1958 (בשפה האנגלית) אמנת ניו-יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ, 1958 (בשפה האנגלית)
תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), התשל"ח-1978 אמנת ניו-יורק" - האמנה בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ, שנחתמה בניו יורק, ביום 10 ביוני 1958 ושהיא בת תוקף לגבי ישראל מיום 7 ביוני 1959.